Наші випускники

          

Зустріч випускників 21 травня 2021 року

Випускники ПУЕТ (ПКІ, ПУСКУ) – яскраві, неповторні та часто відомі вже особистості, які володіють не лише фундаментальними, глибокими знаннями зі спеціальностей, а й практичними навичками, що є актуальними та затребуваними на ринку сьогодення та сформовані вимогами сучасного часу.

Успіхи наших випускників – це гордість кафедри фінансів та банківської справи, вони є підтвердженням повноцінно досягнутої мети у формуванні конкурентоспроможного фахівця.

Перший набір студентів заочної та денної форми навчання за фахом «Фінанси і кредит», на той час кафедра фінансів і кредиту Полтавського кооперативного інституту, здійснила у 1993 році.

Перший випуск спеціалістів за фахом «Фінанси і кредит» відбувся на заочному факультеті в 1997 році, на денній формі навчання – у 1998 році.

Кожен наш випускник, його професійне зростання, шлях до успіху – це окрема особиста історія наполегливої праці, сильної віри та незламного бажання досягти поставленої мети – це честь і гордість нашої кафедри та Університету.

Успішні випускники кафедри фінансів та банківської справи ПУЕТ продовжують і надалі підтримувати тісні зв’язки зі своєю almamater. Їхні історії успіху є яскравим свідченням затребуваності й актуальності набутих під час навчання навичок і вмінь, адже вони є гарантами та прикладом переваг спеціальності.

Педченко Наталія Сергіївна – перший проректор Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», доктор економічних наук, професор кафедри фінансів та банківської справи.

Започаткувала плеяду кращих випускників кафедри фінансів. Вищу освіту здобула в Полтавському кооперативному інституті за спеціальністю «Фінанси і кредит» і була студенткою першого випуску спеціалістів на денній формі навчання.

У Полтавському університеті економіки і торгівлі працює з 1998 року після його закінчення.

У 2005 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Моніторинг фінансової конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості на регіональному ринку» за спеціальністю 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит».

У 2013 році захистила докторську дисертацію на тему «Потенціал розвитку підприємств і організацій споживчої кооперації при стратегічному управлінні» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Пройшла міжнародні стажування у Katowice School of Economics (Poland), Budapest Metropolitan University. у компанії «interobmen LTD», Varna, Republic of Bulgaria.

Брала участь у робочій групі з управління та реалізації проєкту European Union Erasmus + MHEI-ME (2017-1-MT01-KA203-026960) «Multiple Higher Educational Institutions – Masters in Entrepreneurship – MHEI-ME» (Coordinator - Advenio eAcademy (Malta), що фінансувалося в рамках KA2 Strategic Partnerships.

Брала участь у проєкті «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти», що адмініструється Американськими Радами з міжнародної освіти.

Входить до складу Методологічно-консультативної ради Укоопспілки з питань економіки, фінансів, бухгалтерського обліку і контролю й до складу колегії Департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Полтавської обласної державної адміністрації.

Під керівництвом здійснено захист дисертацій: аспірантами         Стрілець В. Ю., Яковенко Т. І., Кімуржій М. І. та здобувачами Лев В. М., Берліним В. М.

Має 200 опублікованих наукових і навчально-методичних праць, у тому числі 16 монографій (з них дві – одноосібні), 92 статті у фахових виданнях, 10 публікацій у зарубіжних наукових виданнях, 6 наукових праць у збірниках, включених до Міжнародної науково-метричної бази Web of Science та Scopus.

1997 рік

Чижевська Марина Борисівна – завідувачка кафедри економічної теорії та економічної кібернетики Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», к. е. н., доцент.

У 1997 році закінчила Полтавський кооперативний інститут, перший випуск за спеціальністю «Фінанси і кредит» на заочній формі навчання. Отримала диплом із відзнакою.

З 1992 по 1999 роки працювала в банківському секторі м. Полтави, Обіймала посади начальника операційного відділу Полтавської філії Акціонерного банку «ІНКО», заступника головного бухгалтера кредитно-фінансового союзу Комерційного банку «Експо-банк» м. Полтава, заступника начальника відділу міжнародних розрахунків Полтавської філії Акціонерного поштово-пенсійного банку «Аваль».

З вересня 1999 року розпочала роботу на посаді старшого викладача кафедри фінансів і кредиту Полтавського університету споживчої кооперації України.

Із 2003 року по вересень 2020 року – доцент кафедри фінансів та банківської справи Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

У січні 2003 року захистила дисертацію в «Інституті економічного прогнозування НАН України» (нині Інститут економіки і прогнозування НАН України), присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності «Фінанси, грошовий обіг і кредит».

У 2005 році присвоєно вчене звання доцента кафедри банківської справи.

Із серпня 2003 року по жовтень 2005 року обіймала посаду заступника декана факультету фінансів і обліку Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

У 2018 році закінчила магістратуру в Полтавському університеті економіки і торгівлі й отримала диплом із відзнакою зі спеціальності Публічне управління освітня програма «Місцеве самоврядування».

З вересня 2020 року по теперішній час – завідувач кафедри економічної теорії та економічної кібернетики Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка».

Із 2015 по 2020 роки – депутат Київської районної ради в місті Полтаві.

«Все залежить від вас. Ви самі творите себе. Немає питань, на які студенти не могли би впливати, бо все це освітній процес, куди мають бути повністю залучені та інтегровані студенти.

Розвивайте критичне мислення, працюйте з інформаційними джерелами! Завжди обстоюйте власну гідність і власну думку! Якщо маєш власну думку - маєш мотив щодо навчання. А для того, щоб отримати право на власну думку вам потрібні знання!»

2000 рік

Савченко Олександр Олександрович – керівник відділення №4 Першого українського міжнародного банку (ПУМБ).

Вищу освіту здобув у Полтавському кооперативному інституті за спеціальністю «Фінанси».

2000-2001 рр. – Полтавський кооперативний інститут, молодший викладач кафедри фінансів. Напрям – економічний аналіз, основи інвестування.

2001-2003 рр. – економіст відділу банківського обслуговування карткових продуктів ПГРУ «Приватбанк».

2003-2007 рр. – кар’єрний шлях у ПФ «УкрГазБанк»: начальник відділу платіжних карток; керівник департаменту карткових продуктів корпоративних клієнтів; заступник керівника роздрібного корпоративного бізнесу; заступник керівника VIP-корпоративного бізнесу з персональним обслуговуванням.

2007-2008 рр. – директор відділення гр. А «Корпусний парк» Приватбанку.

2008-2012 рр. – кар’єрний шлях у філії «Полтавське РУ» АТ КБ «Експобанк»: заступник директора; директор.

2012-2015 рр. – управляючий Полтавським відділенням №1 ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна».

2015-2016 рр. – начальник Полтавського відділення №3 ПАТ «Банк Михайлівський».

2016-2018 рр. – начальник відділу платіжних карт АТ «Ощадбанк».

2018-2019 рр. – начальник відділу технологій поштових послуг та логістики АТ «Укрпочта».

З березня 2019 р. – начальник відділення АТ «Ощадбанк».

Із грудня 2019 р.  по цей час – керівник відділення №4 Першого українського міжнародного банку (ПУМБ).

«За 20 років своєї кар’єри неодноразово переконувався у правильності вибору та універсальності спеціальності, а також достатньому рівні знань, які отримав у виші. Я завжди з гордістю і радістю згадую свої студентські роки. Головне, що я засвоїв – не зупинятися на досягнутому, постійно вдосконалюватись, любити свою професію і не боятися труднощів!»

2001 рік

Гудзь Тетяна Павлівна – професор кафедри фінансів та банківської справи ПУЕТ, д. е. н., доцент.

У 2001 році закінчила Полтавський кооперативний інститут й отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Фінанси» та здобула кваліфікацію магістра з фінансового менеджменту.

Із вересня 2001 року по серпень 2004 року працювала на посаді викладача-стажиста та асистента кафедри фінансів.

Гудзь Тетяна Павлівна має практичний досвід роботи. У 2004 - 2005 роках працювала на посаді начальника фінансово-економічного відділу ТОВ «Полтавський консалтинговий центр».

Професійний шлях науково-педагогічного працівника  Тетяна Павлівна продовжила у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» із грудня 2005 року, де працює й досі. Кар’єрне зростання пройшла, обіймаючи ряд посад (асистента, старшого викладача, доцента, професора) на кафедрах економіки підприємства, банківської справи, грошового обігу та кредиту, фінансів та банківської справи.

Із листопада 2002 по листопад 2006 року навчалася в аспірантурі Полтавського університету споживчої кооперації України без відриву від виробництва.

10 листопада 2006 року захистила дисертацію на тему «Система раннього виявлення та подолання фінансової кризи підприємств» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит у спеціалізованій вченій раді Одеського державного економічного університету. Ступінь кандидата економічних наук було присвоєно рішенням президії Вищої атестаційної комісії України від   12 квітня 2012 року.

23 грудня 2008 року рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України Гудзь Тетяні Павлівні було присвоєно вчене звання доцента кафедри грошового обігу та кредиту.

07 червня 2019 року захистила дисертацію на тему «Управління фінансовою рівновагою підприємства» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит у спеціалізованій вченій раді Одеського національного економічного університету. Ступінь доктора економічних наук присвоєно на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від            15 жовтня 2019 року.

Із вересня 2019 року й по теперішній час працює на посаді професора кафедри фінансів та банківської справи.

Рой Олександр Анатолійович – заступник начальника Головного управління  Державної казначейської служби України в Полтавській області.

Вищу освіту здобув у Полтавському кооперативному інституті за спеціальністю «Фінанси», отримавши кваліфікацію  магістра з фінансового менеджменту. У лютому 2009 року закінчив Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України та отримав кваліфікацію магістра державної служби.

Із 2001 року працює в органах державної скарбниці. Обіймав посади провідного економіста відділу обліку лімітів видатків та контролю за виконанням кошторисів, провідного казначея, головного казначея відділу видатків правоохоронних органів та силових структур управління Державного казначейства у Полтавській області. У січні 2003 року призначений заступником начальника відділу видатків місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин управління Державного казначейства в Полтавській області.

З вересня 2006 року – начальник відділу видатків місцевих бюджетів управління видатків державного та місцевих бюджетів Головного управління Державного казначейства України в Полтавській області.

З листопада 2007 року по листопад 2011 року  працював на посаді заступника начальника Головного управління Державного казначейства України в Полтавській області.

Із грудня 2011 року по цей час  працює на посаді заступника начальника Головного управління Державної казначейської служби України в Полтавській області.

Основним акцентом пана Олександра в настановах майбутнім фінансистам є заклик цінувати кожну навчальну годину та докладати максимальних зусиль для саморозвитку й удосконалення. «Чим би ти не займався, роби це добре і в тебе буде все!» – наводить наш успішний випускник своє життєве кредо.

2004 рік

Антоненко Олександр Борисовичкерівник відділу з енергоефективності Секретаріату Енергетичної Хартії в м. Брюссель (Бельгія), к. е. н.

У 2004 році закінчив Полтавський університет споживчої кооперації України й отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Фінанси».

Працював начальником відділу тарифної політики ТОВ «Укренергоконсалтинг» у м. Київ. За період роботи в ТОВ «Укренергоконсалтинг» ним було запропоновано понад десяти змін до нормативних документів, вісім з яких прийняті урядом України.

«Для студентів я б хотів побажати три речі: нових знань, нових досягнень і нових відкриттів, де б вони не були, тому що фінанси є невід’ємною складовою будь-якого процесу нашого суспільного життя. Успіхів в усіх починаннях!»

Хардін Олег Олександрович – засновник і директор приватного підприємства «Premier Socks».

У 2004 році закінчив Полтавський університет споживчої кооперації України. Отримав диплом з відзнакою за спеціальністю «Фінанси».

З 2000 року займається підприємництвом. Напрямок – торгівля панчішно-шкарпетковими виробами.

З 2003 по 2004 рік працював торговим представником в компанії «Союз-Віктан».

З 2004 по 2007 рік працював на посадах територіального менеджера та менеджера з розвитку дистрибуції в компанії «Бріджтаун Фудс».

З 2007 по 2010 рік вів власний дистрибуційний бізнес по 7 областях України.

У 2010 році заснував компанію «Прем’єр Сокс» (Premier Socks). Сьогодні продукція компанії «Прем’єр Сокс» представлена на всій території України та країнах Євросоюзу (Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Португалія, Польща, Швешія). Серед офіційних партнерів Аuchan, Metro, Eva, Watsons, Prostor, "АТБ", "ЕПІЦЕНТР".

У 2018 році переміг на виборах депутатів у Мачухівській ОТГ разом з 4 працівниками свого підприємства. Тоді ж очолив Комісію з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку Мачухівської ОТГ.

З 2018 року і по сьогодні навчається в MBA Executive, «Львівська школа керівників бізнесу».

У 2019 призначений віцепрезидентом ГО «Всеукраїнська асоціація керівників бізнесу».

У 2020 році переміг на виборах депутатів до Полтавської обласної ради, очолює Постійну депутатську комісію з питань правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, забезпечення прав і потреб військових та учасників бойових дій.

«Я підприємець – це і є мій стиль життя. Жити своєю справою, надихати, творити, гідно приймати виклики долі, якими б вони не були, та бути справжнім лідером своєї команди, ось що спонукає рухатися вперед. А ще, невпинне бажання завтра бути кращим ніж сьогодні, успішнішим, перевірити себе, на що здатен й що можеш» – мотивує студентів пан Олег.

«В діяльності компанії ми використовуємо багато банківських продуктів: факторинг, кредитування, валютообмін. Побудувати компанію, розвивати бізнес без кредитних коштів майже не можливо. Здебільшого, ми використовуємо їх для закупівлі обладнання та сировини. Зокрема, завдячуючи співпраці з ПУМБ нам вдалося збільшити виробничі потужності більш, ніж в 3 рази. В моєму житті нічого не дається легко. Банк – це партнер 24 години на добу, від чашки кави, за яку можна сплатити карткою, до кредиту на оновлення парку обладнання чи купівлю нерухомості.» – розповідає підприємець про ведення власного бізнесу, де наголошує на необхідності знань та навичок з сфери фінансів.

«Створив себе як підприємець сам і не маю жаги до наживи. Мені потрібно, щоб довкола були позитивні зміни й щоб нам було комфортно жити на Полтавщині.»

2005 рік

Іваннікова Марина Миколаївна – доцент кафедри маркетингу, к. е. н., доцент Полтавського університету економіки і торгівлі.

У 2005 році закінчила Полтавський університет споживчої кооперації України. Отримала диплом із відзнакою зі спеціальності «Фінанси» за кваліфікацією -  магістр із фінансів.

В університеті працює із 2005 року як викладач-стажист кафедри маркетингу Полтавського університету споживчої кооперації України.

З вересня 2006 року – асистент кафедри маркетингу.

У листопаді 2009 року закінчила аспірантуру з відривом від виробництва в Державному вищому навчальному закладі імені Вадима Гетьмана «Київський національний економічний університет».

З вересня 2011 року працювала старшим викладачем кафедри маркетингу Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

З вересня 2017 року працювала доцентом кафедри маркетингу ПУЕТ.

З листопада 2018 року працювала на посаді декана по роботі з іноземними студентами ПУЕТ.

З лютого 2020 року і дотепер – доцент кафедри маркетингу ПУЕТ.

«У житті кожного важливо мати те, заради чого вставати вранці. Знайти свою маленьку мрію і досягати її щодня. Не бійтеся вчитися, опановувати, досягати – в цьому й є сенс життя. Мій ПУЕТ навчив мене ніколи не здаватися, всьому та всюди вчитися і не зупинятися на половині шляху. Тільки в рідному університеті я отримала таке важливе підґрунтя, яке допомогло досягти мого життєвого успіху, бо Полтавський університет економіки і торгівлі – це територія успіху!»

Подольська Тетяна ВалентинівнаЗаступник директора Полтавського Центрального регіонального віддідлення АТ «Мегабанк».

У 2005 році закінчила Полтавський університет споживчої кооперації України й отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Фінанси».

Після закінчення університету у серпні 2005 року влаштувалася на роботу до Полтавської філії ПАТ «Мегабанк» на посаду касира сектору касового обслуговування.

У січні 2006 року обіймала посаду економіста відділу банківських послуг Полтавської філії ПАТ «Мегабанк».

У грудні 2006 року призначена на посаду завідувача сектору готівкового обігу відділу готівкового обігу та касових операцій Полтавської філії ПАТ «Мегабанк».

З жовтня 2007 року по 2011 рік призначена на посаду начальника відділу банківських послуг Полтавської філії ПАТ «МЕГАБАНК».

З 2011 року – по теперішній час – заступник директора Полтавського Центрального регіонального віддідлення АТ «Мегабанк».

«Сьогодення вимагає від сучасного фінансиста набагато більше знань та навичок. І це вже не лише суто професійні знання та компетентності у сфері фінансових відносин, а й оволодіння основами програмування та математичного моделювання, уміння працювати з хмарними технологіями та великими масивами аналітичної інформації, включати в себе впевнене, критичне та відповідальне використання і взаємодію з цифровими технологіями для навчання, майбутньої роботи та участі у суспільстві.

Ці процеси провокують постійну трансформацію вимог до професійної компетентності фінансиста та розширення їх переліку для забезпечення не лише особистого конкурентного успіху, а й розвитку суспільства в цілому. Чому і слідує ПУЕТ!

Пишаюся тим, що до сьогодні не втратила зв'язок із рідною кафедрою фінансів та банківської справи та маю змогу долучатисяся до важливої місії - формування компетентностей висококваліфікованого та конкурентоспроможного фінансиста нового формату, орієнтованого на врахування інтересів усіх стейкхолдерів фінансового сектору та освітнього процесу.» 

Шлапаченко Інна Олександрівна – фахівець Полтавської дирекції Страхової компанії «ARХ» (АХА страхування).

У 2005 році закінчила Полтавський університет споживчої кооперації України. Отримала диплом з відзнакою зі спеціальності «Фінанси» за кваліфікацією - магістр із фінансів.

За період 09.2005 р. – 01.2007 р. працювала касиром-операціоністом у відділенні «Корпусний парк» у Полтавському ГРУ «Приватбанк».

За період 01.2007 р. – 11.2007 р. – економіст відділення «Корпусний парк» Полтавського ГРУ «Приватбанк».

За період 12.2007 р. – 07.2009 р. – завідувач сектору готівкового обігу відділу готівкового обігу та касових операцій ПАТ «МЕГАБАНК».

За період 07.2009 р. – 01.2015 р. – управляючий відділенням «Полтавське №12» ПАТ «МЕГАБАНК».

З 06.2015 р. і дотепер – фахівець Полтавської дирекції Страхової компанії «ARХ» (АХА страхування).

2007 рік

Гасій Олена Володимирівна – заступник директора Навчально-наукового центру забезпечення якості вищої освіти ПУЕТ, доцент кафедри фінансів та банківської справи, к. е. н., доцент Полтавського університету економіки і торгівлі.

У 2007 р. закінчила Полтавський університет споживчої кооперації України. Отримала диплом із відзнакою зі спеціальності «Фінанси» за кваліфікацією - магістр із фінансів. 

В університеті працює з вересня 2007 р. як викладач-стажист кафедри грошового обігу і кредиту Полтавського університету споживчої кооперації України.

У серпні 2011 р. закінчила аспірантуру з відривом від виробництва зі спеціальності 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит».

З вересня 2011 р. працювала асистентом кафедри грошового обігу і кредиту та фінансів і банківської справи ПУЕТ.

З вересня 2016 р. працювала старшим викладачем кафедри фінансів та банківської справи ПУЕТ.

Із червня 2017 р. – заступник директора Інституту економіки, управління та інформаційних технологій ПУЕТ, старший викладач кафедри фінансів та банківської справи, к. е. н.

З вересня 2017 р. – в.о. директора Інституту економіки, управління та інформаційних технологій, доцент кафедри фінансів та банківської справи,  к. е. н.

З вересня 2018 р. – заступник директора Інституту економіки, управління та інформаційних технологій, доцент кафедри фінансів та банківської справи, к. е. н., доцент.

З вересня 2020 р. і дотепер – заступник директора Навчально-наукового центру забезпечення якості вищої освіти ПУЕТ, доцент кафедри фінансів та банківської справи, к. е. н.

«Ми знаходимося там, де є, завдяки всім попереднім крокам, рішенням, досвіду, але провідну роль у становленні фахівця та професіонала відіграє саме навчання, зокрема в закладі вищої освіти, вибір якого є визначальним аспектом життя та кар'єри. У свій час моїм вибором став Полтавський університет споживчої кооперації України (нині – Полтавський університет економіки й торгівлі). Спираючись на досвід навчання за спеціальністю «Фінанси», з упевненістю можу сказати, що університет є визнаним у світовому освітньому просторі провідним закладом вищої освіти України. Запорука такого визнання - підготовка висококваліфікованих фахівців і справжніх професіоналів, зокрема у сфері фінансів, банківської справи та страхування. Спільні дії й безперервна комунікація студентського й науково-педагогічного колективів у сприятливому бізнес-середовищі, як на кафедрі, так і в університеті загалом, забезпечують освітнє середовище. 

На кафедрі фінансів та банківської справи в Полтавському університеті економіки і торгівлі, по-перше, завжди панує дружня атмосфера, а по-друге, відбувається синтез теорії та практики задля досягнення мети — формування конкурентоздатного, впевненого, рішучого, всебічно підготовленого фахівця зі стратегічним баченням, сучасними знаннями, вміннями та навичками, котрий прагне до саморозвитку й самовдосконалення. Саме тут навчають вчитися й мотивують виторовувати крок за кроком особистий шлях до успіху!»

2009 рік

Стрілець Вікторія Юріївна –доцент кафедри міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин ВНЗ ПУЕТ, кандидат економічних наук.

У 2008 році отримала ступінь бакалавра у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет споживчої кооперації України» за спеціальністю «Фінанси».

У 2009 р. закінчила з відзнакою магістратуру при кафедрі фінансів Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет споживчої кооперації України» за спеціальністю «Фінанси».

З серпня 2009 р. по серпень 2014 р. працювала на посаді асистента кафедри фінансів Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

 Протягом 2011-2014 рр. навчалася в аспірантурі Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (заочної форми підготовки), яку успішно закінчила, захистивши 23 вересня 2014 р. на засіданні спецради при ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ» кандидатську дисертацію на тему «Формування бюджетного потенціалу регіону» за науковою спеціальністю 08.00.08 - Гроші, фінанси і кредит.

З вересня 2014 р. по серпень 2015 року працювала на посаді старшого викладача Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

З вересня 2015 року по серпень 2020 рік – доцент кафедри фінансів та банківської справи Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

З вересня 2020 року по сьогодні – доцент кафедри міжнародної економіки і міжнародних економічних відносин Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

Стаж  науково-педагогічної роботи складає 12 років.

«Навчання в університеті дозволяє нам отримати необхідні знання; навчання в ВНЗ «Полтавський університет економіки і торгівлі», окрім того, створює умови для саморозвитку, розкриття власних талантів, знайомства з цікавими людьми, сприяє виходу із зони комфорту та вдосконалення особистості. Поряд із навчальним процесом численні діючі грантові програми відкривають можливості до пізнання інших країн та культур. Все це у результаті формує цікавого, креативного, інноваційного фахівця, який буде затребуваним і конкурентоспроможним на ринку праці».

2010 рік

Коваленко Андрій – арбітр Прем'єр-ліги.

У 2010 році закінчив Полтавський університет економіки і торгівлі за спеціальністю «Банківська справа». Навчання поєднунав зі спортом, а саме  футболом, і у 2007 р. розпочав кар’єру арбітра з футбольних матчів регіонального та дитячо-юнацького рівнів Полтавської області.

За період 2009-2016 рр. був арбітром на матчах ДЮФЛ та аматорів.

2016-2017 рр. – арбітр Чемпіонату U-19.

Після 2017 р. у рекордний час став арбітром Другої національної ліги.

У 2018-2019 рр. Андрій Коваленко судив 7 матчів Першої ліги та Кубку України.

Із 2019 р. – арбітр Прем'єр-ліги. У лютому 2019 р. А. Коваленко разом із групою українських арбітрів пройшов підготовчі збори у турецькому Белеку. Програма збору складалася із занять із фізпідготовки, теоретичної частини (аналіз арбітражу матчів) та ознайомлення з технологією VAR. Наш випускник пройшов зимові збори арбітрів і виконав усі нормативи. Його прізвище вже з'явилося на офіційному сайті Комітету арбітрів ФФУ.

«Пишаюся тим, що навчався в ПУЕТ! Університет навчив завжди рухатись уперед та посідати лідерські позиції!»

2012 рік

Климченко Олена Ігорівна – директорка агентства ПрАТ СК ТАС.

У 2012 році закінчила Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». Отримала диплом зі спеціальності «Фінанси і кредит» за кваліфікацією спеціаліст з фінансів та кредиту.

Вересень 2006 рік – страховий агент ПрАТ СК Еталон Життя.

Січень 2007 рік – менеджер з розвитку агентської мережі ПрАТ СК Фортіс страхування життя Україна.

Січень 2008 рік – заступник директора Полтавської філії ПрАТ СК Фортіс страхування життя Україна.

Січень 2014 рік – до сьогодні – директор агентства ПрАТ СК ТАС (колишній AEGON).

«У більш широкому сенсі, професія фінансиста передбачає допомогу людям в управлінні своїми фінансами. А, на мою думку, часом це не менш важливо, ніж, наприклад, вчасно надати першу медичну допомогу. Адже саме від того, наскільки грамотно людина вміє розпорядитися своїми фінансами, залежить не лише її майбутнє, а й добробут та безпека його сім'ї. А що може бути важливішим, ніж відчувати, що твоя професія по-справжньому потрібна людям? Крім того, не варто забувати ще про одну перевагу, яку дає людині ця професія – повну свободу та можливість розпоряджатися власним часом. Адже свою діяльність фінансовий експерт планує самостійно. Крім того, консультуванням можна займатися як професійно, так і поєднуючи його з будь-яким іншим видом діяльності, що дає змогу отримувати додатковий дохід».

2013 рік

Стогній Антон – спеціаліст управління з операційної підтримки POS-терміналів ІТ ГО «Приватбанк».

Вищу освіту здобув у 2013 р. у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» за спеціальністю «Банківська справа», отримавши кваліфікацію  магістра з банківської справи.

Навчаючись в університеті, Антон почав свій професійний шлях за спеціальністю в банківських структурах: працював економістом у банку «Хрещатик».

Успішно здобувши освіту в ПУЕТ у 2013 р.,  вирішив продовжити навчання в аспірантурі й одночасно пішов працювати до Приватбанку оператором call-центру.

Наступний етап –  логіст у департаменті логістики Нової почти – дуже цікава робота, з гарними умовами  праці та із дружним колективом.

Із 2015 р. і дотепер  –  спеціаліст управління з операційної підтримки POS-терміналів ІТ ГО Приватбанку (займається веденням автоматизованих процесів для роботи департаменту).

«Протягом свого професійного шляху я декілька разів змінював сфери своєї роботи в пошуках того, щоб робота приносила одночасно і дохід, і задоволення, але університет зробив великий внесок у формуванні моїх навичок швидко адаптуватися до життєвих ситуацій та продовжувати самостійно навчатися впродовж життя й опановувати нову інформацію. Завжди з теплом згадую студентські роки і повторив би це знову!»

2014 рік

Заворотній Святослав Ігорович – помічник-консультант народного депутата України-заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Олександра Трухіна.

У 2014 році закінчив Полтавський університет економіки і торгівлі. Отримав диплом з відзнакою зі спеціальності «Фінанси» за кваліфікацією магістр з фінансів.

За період навчання в університеті двічі обирався головою Ради студентів, аспірантів і докторантів ПУЕТ. У 2013 році став стипендіатом стипендіальної програми Фонду Віктора Пінчука «ЗАВТРА.UA». Під час навчання в університеті був багаторазовим переможцем олімпіад, учасником Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій для молодих учених, аспірантів та студентів.

У 2018 році закінчив аспірантуру без відриву від виробництва зі спеціальності 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством». Тема наукового дослідження: «Інноваційно-інвестиційні чинники економічної безпеки національної економіки».

З квітня по травень 2014 року працював старшим лаборантом кафедри української та іноземних мов Полтавського університету економіки і торгівлі.

З серпня по листопад 2014 року – фахівець з навчання охорони праці та пожежної безпеки ТОВ «Нова Пошта».

З листопада 2014 р. по липень 2015 р. – учасник програми стажування у Верховній Раді України.

З серпня 2015 р. по серпень 2019 р. – помічник-консультант народного депутата України-голови підкомітету з питань державного боргу та фінансування державного бюджету Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Сергія Рудика.

З вересня 2019 р. і дотепер – помічник-консультант народного депутата України-заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Олександра Трухіна.

З жовтня 2020 р. і дотепер – головний спеціаліст відділу капітального та поточного ремонтів Департаменту розвитку доріг Державного агентства автомобільних доріг України (присвоєно 7 ранг державного службовця).

У лютому 2017 року був учасником української делегації третьої щорічної Конференції з демократичного врядування в Литовському Сеймасі (Литовська Республіка).

У 2018 році був учасником 15-ї щорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії: «Майбутнє покоління всього».

У 2019 році став учасником фінальної частини Всеукраїнського телевізійного проекту «Нові лідери».

Нагороджений Благословенною грамотою предстоятеля Православної церкви України – митрополита Епіфанія «За заслуги перед Помісною Українською Православною Церквою та побожним народом».

«Шановні студенти, випускники, колеги! Для кожного із Вас настане той день, коли закінчиться навчання і Ви вийдете із аудиторій нашої рідної альма-матер професіоналами в обраній сфері. Цю подію супроводжуватимуть розлуки й сподівання, смуток прощання і радість зустрічей із незвіданим майбутнім. Саме у цей день єдина для всіх випускників нашого університету стежина, якою Ви також йшли упродовж усіх років навчання, розведе Вас у різні боки. З цього дня перед Вами відкриється тисячі доріг, але кожен обере свою. Я закликаю кожного пам'ятати нашу альма-матер, адже університет виконав перед нами усіма свою високу місію: привів нас до вершин професійної досконалості та життєвого успіху».

2019 рік

Давидович Анна – спеціаліст документального обігу Полтавської регіональної дирекції АТ «Страхова компанія «Країна».

У 2019 р. закінчила Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа і страхування».

«Хочу висловити величезну подяку викладацькому складу, вони дійсно люблять свій предмет і університет. Лекції в університеті проходять на високому рівні, тому що аудиторії забезпечені якісним обладнанням. Тут можна не боятися висловлювати свою думку, позицію, вас завжди підтримають і зрозуміють.

ПУЕТ дає можливість пройти стажування за кордоном та реалізовує взаємні обміни студентами, викладачами й адміністративним персоналом з європейськими університетами-партнерами за суміжними спеціальностями.

Також в нашому вищому навчальному закладі ви зможете отримати знання за найпрестижнішими, затребуваними і конкурентоспроможними на ринку праці професіями.

За період навчання я отримала якісну освіту, яка дає мені можливість працювати за фахом, бути фахівцем документального обігу Полтавської регіональної дирекції в АТ «Страхові компанії «Країна».

Цвітченко Павло Миколайович – керівник відділення АТ КБ «Приватбанк» у місті Полтава.

У 2019 році закінчив Полтавський університет економіки і торгівлі за спеціальністю Фінанси та кредит.

Головна порада випускника студентам – не гаяти часу, а сфокусуватися на здобутті теоретичних знань, а головне практичних навичок під час здобуття освіти, що підтверджує правильність вектору ПУЕТ на практико-орієнтоване навчання. Також основними рекомендаціями для майбутнього фахівця від Павла Миколайовича є опанування іноземною мовою; завжди бути готовим до змін і займатися постійним саморозвитком.

2020 рік

Бугаєвська Анна Ігорівна – економіст із бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності ТОВ «МВ Групп».

У 2020 році закінчила Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». Отримала диплом із відзнакою зі спеціальності «Фінанси і кредит» за кваліфікацією магістра з фінансів банківської справи та страхування.

У 2018 році працювала технічним секретарем приймальної комісії Вищого навчального закладу  Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

У 2019 році працювала головним економістом відділу клієнтів роздрібного бізнесу ТВБВ №10016/0112 філії  Полтавського обласного управління АТ «Ощадбанк».

Із 2019 року й дотепер – економіст із бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності ТОВ «МВ Групп».

«Безумовно вибір майбутньої професії, а тим паче університету, який дасть змогу отримати необхідні знання, нові знайомства та цікавий досвід у практичній сфері є важливим. Я щаслива, що мій вибір був правильний. У стінах університету пройшли важливі роки життя, які були б надзвичайно складними без підтримки та професіоналізму викладачів кафедри «Фінансів та банківської справи»! Дякую за те, що мала можливість бути частиною великої родини ПУЕТ!»

Сердюк (Любченко) Наталія Валеріївна – аналітик із кредитування відділу корпоративного бізнесу ЦВ ПАТ «МТБ БАНК» у місті Полтава.

У 2020 році закінчила Полтавський університет економіки і торгівлі, отримала диплом магістра з відзнакою зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування».

Із квітня 2018 по лютий 2019 року працювала в ТОВ «Соллі Плюс Полтава» на посаді менеджера із кредитування.

З березня 2019 і дотепер  працює в ПАТ «МТБ БАНК» на посаді аналітика із кредитування відділу корпоративного бізнесу.

«Зі свого власного досвіду знаю, як важко знайти себе та зрозуміти, де саме твоє місце в житті. Спочатку складно зробити вибір щодо майбутньої професії, а потім, після здобуття кваліфікації,  визначитися з місцем роботи та посадою. І це абсолютно нормально. Адже кожен із нас на початку професійного шляху малює певну картину свого майбутнього й намагається втілити її в життя. Але шлях до цього майбутнього в кожного різний. Хтось постійно збивається з нього, дехто навіть починає малювати нову картину, думаючи, що пройдене це «не його», а хтось на кожному етапі свого розвитку намагається брати собі все більше знань та вмінь.

Саме університет дав мені той головний поштовх та старт, який допоміг у майбутньому, дав не лише знання, а й величезний досвід та впевненість у своїх силах.

Отже, головне завдання кожного студента під час навчання – це відкрити себе як особистість та навчитися не боятися робити щось нове, ніколи не опускати руки та йти тільки вперед задля досягнення своєї омріяної мети про щасливе та яскраве майбутнє».

2021 рік

Руденко Андрій – проєктний менеджер аналітичного центру Громадської організації «Інститут аналітики та адвокації».

Вищу освіту здобув у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», отримавши кваліфікацію  магістра з фінансів, банківської справи та страхування.

На 4 курсі (2018 р.) почав поєднувати навчання із цікавою роботою помічника-консультанта депутата Полтавської міської ради. Тут виникла потреба в додаткових знаннях у сфері публічного адміністрування, тому обрав для навчання ще одну спеціальність – «Публічне управління та адміністрування»  заочної форми навчання

З початку 2019 року і дотепер працює в аналітичному центрі Громадської організації «Інститут аналітики та адвокації» на посаді проєктного менеджера проєкту Poltava Smart City. Особливу увагу приділяє впровадженню інноваційних проєктів, які забезпечують доступ до публічної інформації міської ради м. Полтави.

«Poltava smart city» – це інформаційна система, яка об’єднає полтавців, бізнес та владу задля перетворення міста на цифрове та прогресивне. 29.09.2020 р. у приміщенні виставкової зали Полтавської галереї мистецтв відбулася публічна презентація програмного комплексу «е-Poltava», що є компонентом екосистеми «Poltava Smart City». Перший випуск додатка вже у відкритому доступі. У релізі 1.1.0 мобільного застосунку «е-Poltava» діють такі функції: кабінет полтавця, карта проблем міста,  відстеження руху транспорту, push-сповіщення (наприклад, оперативне індивідуальне повідомлення про відключення електропостачання), новини, опитування громади, довідник туриста, запитання та відповіді.

«Завдяки можливостям, які надає наш університет, я зміг спробувати себе буквально в усіх соціальних сферах: брав активну участь у громадських, благодійних, спортивних заходах. Уперше поїхав на закордонне стажування в Болгарію, де здобув безцінний життєвий досвід. З підтримкою професійних викладачів працював над удосконаленням особистісних, професійних, лідерських якостей та компетентностей. Два роки поспіль обирався на голову студентської ради гуртожитку. Успішно закінчив військову кафедру при університеті та отримав звання молодшого лейтенанта запасу. У вільний час відвідував додаткові курси, лекції, семінари, тренінги та наукові конференції, зокрема і за кордоном.

Я знайшов себе! Та жодного разу не пошкодував про вступ саме до Полтавського університету економіки і торгівлі. ПУЕТ це територія мого успіху!»