Спеціальності

          

Кафедра  фінансів та банківської справи здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 072  «Фінанси, банківська справа та страхування» освітнього ступеня:

Одночасно кафедра бере участь у підготовці фахівців вищої кваліфікації освітнього ступеня «бакалавра» і «магістра» за 18 спеціальностями денної та заочної форми навчання ПУЕТ. Викладання здійснюється трьома мовами: українською, російською та англійською.

Стратегічною метою кафедри фінансів та банківської справи є підготовка кваліфікованих фахівців з фінансів, банківської справи й страхування для задоволення потреб господарюючих суб’єктів, фінансових інститутів, урядових установ, громадських організацій та держави в цілому.

Сучасна ситуація в економіці України ставить перед господарюючими суб'єктами нові проблеми, що пов'язані з вирішенням багатогранних завдань в галузі фінансів з питань організації управлінської, планово-економічної, аналітичної та іншої фінансової роботи у відповідних підрозділах підприємств, установ і організацій різних форм власності, а також фінансово-кредитних установ та державних органів управління.  Посилення ролі фінансово-кредитних відносин у ринковій економіці вимагає відповідної підготовки фахівців, здатних здійснювати практичну реалізацію економічної, фінансової, податкової, зовнішньоекономічної політики держави. Все це обумовлює потребу в підготовці достатньої кількості фахівців з фінансів, кваліфікаційний рівень яких дозволяв би вирішувати складні проблеми господарської практики в умовах ринку. Студенти, що навчатимуться за спеціальністю "Фінанси, банківська справа та страхування" матимуть можливість отримати високий рівень знань за сучасними програмами з використанням інноваційних методик навчання та набути практичних навичок роботи в процесі проходження виробничих практик.

З нашою допомогою ви зможете

Працевлаштування випускників: директора (керівника) з фінансів, його заступник; начальник фінансового відділу; економіст-фінансист підприємства будь-якої галузі економіки, банківської установи, страхової компанії; фахівець фіскальної служби; керівник малого підприємства; експерт з оцінки рухомого і нерухомого майна; викладач вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації.