Склад кафедри

Карцева Вікторія Володимирівна 

Завідувач кафедри
доктор економічних наук, професор кафедри

Працює в ПУЕТ з 1998 р.

У 2004 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Економіко-математичне моделювання процесу ефективного використання активної частини основних фондів» за спеціальністю 08.03.02  «Економіко-математичне моделювання».
У 2015 році захистила докторську дисертацію на тему: «Фінансовий контролінг у системі споживчої кооперації України» за спеціальністю 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит».

Має практичний досвід роботи в реальному секторі економіки, протягом 10 років працювала начальником планово – фінансового відділу та головним бухгалтером оптового підприємства «Укроптгоспторг».  Активно займається науковою роботою, досліджує стратегічне управління та фінансовий контролінг на підприємствах реального сектору економіки.  Має понад 130 науково-методичних видань, у т. ч.  три монографії. Співавтор колективних монографій: «Стратегічний розвиток підприємств регіону: фінансовий аспект» (2011 р.), «Проблеми розвитку туристичного бізнесу» (2013).

Автор  навчальних комплексів з дисциплін кафедри фінансів й навчальних посібників для самостійного вивчення дисциплін «Фінансовий контролінг»,  «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва» та «Оцінка вартості підприємства (бізнесу)» за кредитно-модульною системою організації навчального процесу. Викладає дисципліни: фінансовий менеджмент, фінансовий контролінг, основи оцінки вартості підприємства, оцінка вартості підприємства (бізнесу), фінансова діяльність суб’єктів підприємництва.

e-mail: v_karceva@ukr.net

Педченко Наталія Сергіївна

перший проректор ВНЗУ "ПУЕТ", доктор економічних наук, професор
працює в ПУЕТ з 1998 р.

Започаткувала плеяду кращих випускників спеціальності «Фінанси і кредит» денної форми навчання. У 2005 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Моніторинг фінансової конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості на регіональному ринку» за спеціальністю 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит». Автор  навчально-методичних посібників за кредитно-модульною системою організації навчального процесу з дисциплін «Проектний аналіз» та «Податкова система». Активно займається науковою роботою, має понад 120 науково-методичних видань. Співавтор колективної монографії «Стратегічний розвиток підприємств регіону: фінансовий аспект» (2011 р.). Член  Всеукраїнського союзу вчених-економістів. Захистила докторську дисертацію в 2013 р. Викладає дисципліни: проектний аналіз, фінансова діяльність суб’єктів підприємництва, університетська освіта.

e-mail: pedchenko_ns@ukr.net

Єгоричева Світлана Борисівна

доктор економічних наук, професор
Працює в ПУЕТ з 1998 р.

У 2012 році захистила докторську дисертацію на тему: «Стратегії інноваційної діяльності комерційних банків» за спеціальністю 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит».

Має значний досвід практичної роботи на керівних посадах у банківських установах м. Полтави. Активно займається науковою роботою, бере участь у роботі науково-практичних конференцій, результати її досліджень знайшли відображення у понад ста публікаціях у провідних виданнях України та зарубіжних країн. Автор монографії «Інноваційна діяльність комерційних банків: стратегічні аспекти» (2010 р.), двох навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України, шести навчально-методичних посібників для самостійного вивчення дисциплін та інших методичних розробок. Викладає дисципліни: фінанси, основи фінансів, організація фінансового моніторингу у фінансових установах, основи оцінки вартості нематеріальних активів та інтелектуальної власності.

e-mail: yehorycheva.sb@gmail.com

Яріш Олена Валентинівна 

кандидат економічних наук, доцент
заступник завідувача кафедри

Працює в ПУЕТ з 1997 р.

У 2005 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Інвестиційна привабливість акцій відкритих акціонерних товариств» за спеціальністю 08.04.01  «Фінанси, грошовий обіг і кредит».

Співавтор  двох навчальних посібників з грифом МОН України «Фінансовий аналіз»  (2007р.) та «Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства» (2000р.), двох дистанційних курсів з навчальних дисциплін «Інвестування» та «Фінансовий ринок» для студентів, що навчаються за дистанційною формою, автор «Словника фахівця фондового ринку» (2012р.), навчально-методичних посібників з дисциплін «Інвестування»,   «Фінансовий ринок», «Фінансовий аналіз».

Здійснює керівництво науковою роботою студентів для участі у наукових конференціях, конкурсах, олімпіадах. Результатом наукової співпраці є здобуті студентами перемоги на наукових студентських конференціях, у загальнонаціональному конкурсі Стипендіальної програми «Завтра.UA» .

Член  Всеукраїнської спілки вчених-економістів.  Веде плідну наукову діяльність, є співавтором монографії «Фінансово-інвестиційні детермінанти регіонального розвитку». Має понад 40 наукових праць.

У 2010 році пройшла професійне стажування та опанувала новітні освітні технології в I’Institut Universitate Professionale „Management et Gestion des Enterprises” de Universite d’Auvergne Clemont I (м. Клермон-Ферран, Франція). За підсумками стажування, Яріш О.В. отримала відповідний сертифікат про підвищення кваліфікації за програмою інноваційного розвитку освіти Європейського Союзу (ЄС) TEMPUS ETF-JP-00408-2008 I’Institut Universitate Professionale „Management et Gestion des Enterprises” de Universite d’Auvergne Clemont I (м. Клермон-Ферран, Франція).

У 2017 році за запрошенням Академічного співтовариства імені Михайла Балудянського, м. Кошице, Словаччина пройшла міжнародне стажування у європейських університетах (Технічний університет м. Кошице, Словаччина; Мішкольський університет, Угорщина; Віденський університет, Австрія) за програмою  «Інновації у вищій освіті: світові тенденції та регіональний досвід»

Викладає дисципліни: інвестування, фінансовий аналіз, фінансовий ринок.

e-mail: yarishhelen2@gmail.com

Гасій Олена Вoлодимирівна

Заступник директора Інституту економіки, управління та інформаційних технологій ВНЗУ "ПУЕТ", кандидат економічних наук, доцент кафедри

Працює в ПУЕТ з 2007 року.

У 2007 році закінчила Полтавський університет споживчої кооперації України. Отримала диплом з відзнакою зі спеціальності «Фінанси», має кваліфікацію магістра з фінансів.

Займається науковою діяльністю, має понад 45 опублікованих видань, в тому числі: 8 статей у наукових виданнях, що індексуються у міжнародних науково-метричних базах даних, зокрема Scopus; 3 публікації у закордонних виданнях; 2 монографії у співавторстві, у тому числі 1 зарубіжна колективна. Учасник міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій.

Сертифікований фахівець з використання тренінгових технологій навчання у підготовці фахівців для підприємницької та управлінської діяльності. Пройшла підвищення кваліфікації за напрямом «Finance, Banking and Insurance» (Польща, 2017 рік).

Викладає дисципліни: гроші та грошово-кредитна політика, гроші і кредит, проектне фінансування.

e-mail: o.v.hasii@gmail.com

Гудзь Тетяна Павлівна

кандидат економічних наук, доцент

Працює в ПУЕТ з 2001 р. У 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Система раннього виявлення та подолання фінансової кризи підприємств» за спеціальністю 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит». Загальна кількість опублікованих робіт – 63, з них – 1 монографія „Система раннього виявлення та подолання фінансової кризи підприємств” (2007р.), 34 наукові статті і 28 тез у  збірниках міжнародних науково-практичних конференцій. Є автором  навчального посібника з грифом Міністерства освіти і науки України: «Банківський нагляд» (2008 р.), навчально-методичних посібників та дистанційних курсів навчальних дисциплін: «Фінанси домогосподарств», «Ринок фінансових послуг», «Управління фінансовою санацією підприємства», «Банківське регулювання та нагляд».
Сфера наукових інтересів: фінанси домогосподарств, фінанси підприємств, діяльність фінансових інститутів.

Викладає дисципліни: «Фінанси домогосподарств», «Ринок фінансових послуг», «Управління фінансовою санацією підприємства», «Банківське регулювання та нагляд».

e-mail: gtp9@ukr.net

Сидоренко-Мельник Ганна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент
Працює в ПУЕТ з 1995 р.

У 2005 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Методика діагностики фінансового стану господарюючих суб’єктів» за спеціальністю  08.04.01  «Фінанси, грошовий обіг і кредит».

 Автор  понад 30 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі навчальних комплексів з дисциплін випускової кафедри фінансів, навчальних посібників для самостійного вивчення дисциплін «Фінансовий аналіз» та «Фінансове планування і прогнозування» за кредитно-модульною системою організації навчального процесу. Співавтор  колективної монографії: «Стратегічний розвиток підприємств регіону: фінансовий аспект» (2011 р.). Викладає дисципліни: фінанси підприємства, фінансовий аналіз, фінансове планування і прогнозування.

e-mail: sidorenkomelnik.gan@gmail.com

Михайлова Наталія Вікторівна 

кандидат економічних наук, доцент

Працює в ПУЕТ з 2003 р. У 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Оцінка конкурентоспроможності підприємств ресторанного господарства» за спеціальністю 08.00.04  “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».  

Автор  більше 30 наукових та науково-методичних праць, у тому числі  у тому числі навчальних комплексів з дисциплін випускової кафедри фінансів,навчальних посібників для самостійного вивчення дисциплін «Страхування» та «Страхування ресторанного бізнесу» за кредитно-модульною системою організації навчального процесу, а також посібника «Фінанси» російською мовою. Має практичний досвід роботи на вітчизняних підприємствах. Автор  монографії «Оцінка конкурентоспроможності підприємств ресторанного господарства» (2010 р.) та співавтор колективної монографії: «Стратегічний розвиток підприємств регіону: фінансовий аспект» (2011 р.). Викладає дисципліни: страхування, страхування ресторанного бізнесу, фінанси, податковий менеджмент, оцінка вартості рухомого майна, фінанси підприємства, фінансовий аналіз.

e-mail: mihaiylova_nata@ukr.net

Тимошенко Оксана Валеріївна 

кандидат економічних наук, доцент кафедри

Сфера наукових інтересів:  проблемні питання бюджетної децентралізації, удосконалення фінансового забезпечення територіальних громад, реформування податкової системи України.

Працює в ПУЕТ з 2005 р. Має практичний досвід роботи в реальному секторі економіки. Бере участь у роботі науково-практичних конференцій, має понад 40 науково-методичних видань. Співавтор монографії «Формування та реалізація фінансового потенціалу територіальних громад», навчально-методичних посібників за кредитно-модульною системою організації навчального процесу. Викладає дисципліни: фінансовий менеджмент, бюджетний менеджмент, податкова система, оподаткування в туристичному бізнесі.

e-mail: ovt.timoshenko@gmail.com

Прасолова Світлана Павлівна

кандидат економічних наук, доцент

Сфера наукових інтересів:  проблеми розвитку банківництва в Україні, зокрема удосконалення управління банківськими ризиками та фінансовою безпекою банків.

Працює в ПУЕТ з 1992 р. Має більше 100 науково-методичних публікацій, з них до 30 – у наукових фахових виданнях, є співавтором у 2 монографіях та автором наступних навчальних посібників, виданих під грифом МОН:

  • Скибенко С.Т. Банківські операції / С.Т. Скибенко, Л. О. Цвєткова, С.П. Прасолова (Халява). – К.: НМЦ «Укоопосвіта», 2002. – 240 с.
  • Прасолова С.П. Кредитування і контроль / С.П. Прасолова. – К.: Вид-во «Ліра-К», 2008. – 202 с.
  • Прасолова С.П. Банківські операції / С.П. Прасолова, О.С. Вовченко. – К.: ЦУЛ, 2013. – 598 с.

e-mail: prasolova.s.p@gmail.com

Чижевська Марина Борисівна

кандидат економічних наук, доцент. Член постійної депутатської комісії з питань економічної політики, планування бюджету та фінансів Київської районної в м. Полтаві ради.

Працює в ПУЕТ з 1999 р. У 1997 році закінчила з відзнакою Полтавський кооперативний інститут за спеціальністю «Фінанси і кредит», отримала кваліфікацію економіста-фінансиста. Має практичний досвід роботи у банківських установах України. Під науковим керівництвом підготовлено два кандидати економічних наук. Має більше 90 опублікованих робіт, з яких понад 50 статей у фахових виданнях, 40 тез доповідей, 15 навчально-методичних посібників. Є співавтором монографій «Функціонування банківського сектору та кредитної кооперації: теорія та практика» (Полтава,  2010); «Соціально-економічний розвиток України в умовах трансформаційних змін: виклики, тенденції, перспективи» (Полтава, 2013); «Нереалізовані стратегії соціально-економічного розвитку України в умовах трансформаційних змін: аналіз помилок і пошук рішень» (Полтава, 2014).

e-mail: marfin.poltava@gmail.com

Соколова Альона Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент кафедри

Сфера наукових інтересів: проблеми та перспективи розвитку національного кооперативного руху. Фандрайзинг: генезис, сучасний стан та перспективи розвитку.

Випускниця 2005 року Полтавського університету споживчої кооперації України, факультету економіки і менеджменту. Має диплом з відзнакою.

З 2005 р. по 2011 р. працювала в Полтавському кооперативному технікумі викладачем фінансово-економічних дисциплін. В ПУЕТ працює з 2012 р. Має більше 30 наукових та навчально-методичних праць, з яких 11 опубліковано у фахових виданнях. Є учасником міжнародних, загальноукраїнських та інших наукових і науково-практичних конференцій.

У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Національний кооперативний рух в економіці ринкового типу: стан та перспективи розвитку».

e-mail: alenaniksokolova@gmail.com

Фесенко Наталія Володимирівна 

кандидат економічних наук, доцент кафедри
Працює в ПУЕТ з 2006 р.

У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Інвестиційно-інноваційна привабливість підприємств АПК» за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами». Займається науковою діяльністю, бере участь у роботі науково-практичних конференцій,  має понад 10 наукових видань. Сертифікований  фахівець з використання тренінгових технологій навчання у підготовці фахівців для підприємницької та управлінської діяльності. Співавтор навчально-методичного посібника за кредитно-модульною системою організації навчального процесу з дисципліни «Проектний аналіз» та робочого зошиту з дисципліни «Інвестування». Викладає дисципліни: інвестиційний аналіз, інвестування, проектний аналіз.

e-mail: volk-natali79@ukr.net

Стрілець Вікторія Юріївна  

кандидат економічних наук, доцент кафедри
Працює в ПУЕТ з 2009 р.

В травні 2014 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування бюджетного потенціалу регіону». Займається методичною та науковою діяльністю, має понад 10 науково-методичних видань, у т.ч. є співавтором робочого зошиту з дисципліни «Бюджетна система» для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою. Сфера наукових інтересів: бюджетний потенціал регіону.  Бере активну участь у роботі науково-практичних конференцій. Викладає дисципліни: бюджетна система, місцеві фінанси, фінанси підприємств і організацій споживчої кооперації, фінанси підприємства.

e-mail: victoriaignatenko1@gmail.com

Яремченко Лариса Миколаївна  

кандидат економічних наук, доцент кафедри

Працює в ПУЕТ з 2007 р.

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Фінансова політика сприяння розвитку малого підприємництва в аграрній сфері» за спеціальністю 08.00.08  «Гроші, фінанси і кредит».

Активно займається науковою діяльністю, бере участь у роботі науково-практичних конференціяй, є автором понад 30 наукових публікацій. Співавтор робочого зошиту з дисципліни «Фінанси малого бізнесу» (2008 р.) і колективних монографій: «Стратегічний розвиток підприємств регіону: фінансовий аспект» (2011 р.) та «Теоретичні, методологічні та практичні аспекти конкурентоспроможності підприємств» (2017 р.).

Сертифікований фахівець з використання тренінгових технологій навчання у підготовці фахівців для підприємницької та управлінської діяльності. Пройшла стажування у Варшаві у Польсько-Українському міжнародному інституті інновацій, науки, освіти та розвитку (2016 р.)

Викладає дисципліни: соціальне страхування, інвестиційний аналіз, проектний аналіз, фінанси підприємств.

e-mail: larisa.yaremchenko@gmail.com

Вовченко Оксана Сергіївна

асистент
Працює в ПУЕТ з 2007 р.

Сфера наукових інтересів: фінансова стабільність банків в Україні.

У 2007 році закінчила ХІБС УАБС НБУ, отримала диплом з відзнакою зі спеціальності „Фінанси”, здобула кваліфікацію магістра з фінансів.

Має 16 опублікованих робіт, з них 4 наукових статті. Активно бере участь у НДР кафедри. Співавтор навчального посібника з грифом Міністерства освіти і науки України: «Банківські операції» (2013 р.), навчально-методичних посібників за кредитно-модульною системою з дисциплін: „Центральний банк і грошово-кредитна політика”, „Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції”, „Банківські операції”, „Аналіз банківської діяльності”.

Викладає дисципліни: банківські операції, банківська система, гроші та кредит, центральний банк і грошово-кредитна політика, організація фінансового моніторингу у фінансових установах, фінанси.

e-mail: o.s.vovchenko@gmail.com

Горбунова Олена Андріївна

старший викладач

Сфера наукових інтересів: державна політика пенсійного забезпечення в Україні.

У 2011 році закінчила з дипломом з відзнакою Полтавський Університет економіки і торгівлі за спеціальністю «Фінанси» та здобула кваліфікацію магістра з фінансів.

Працює в ПУЕТ з 2011 року. Навчається в аспірантурі. Тема кандидатської дисертації: «Державна політика пенсійного забезпечення в Україні: сучасний стан та напрями подальшого реформування».

Загальна кількість опублікованих робіт – 5, з них тез доповідей на конференціях – 2, наукових статей – 3. Є співавтором методичних рекомендацій щодо написання курсової роботи з дисципліни «Фінанси», 2011 р.

e-mail: gorbunova77elena@gmail.com

Курлейко Валентина Григорівна

старший лаборант
Працює в ПУЕТ з 2008 р.

Корчан Євгенія Олександрівна

старший лаборант
Працює в ПУЕТ з 2018 р.