Склад кафедри

Яріш Олена Валентинівна 

кандидат економічних наук, доцент
Завідувач кафедри

Працює в ПУЕТ з 1997 р.

У 2005 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Інвестиційна привабливість акцій відкритих акціонерних товариств» за спеціальністю 08.04.01  «Фінанси, грошовий обіг і кредит».

Співавтор  двох навчальних посібників з грифом МОН України «Фінансовий аналіз»  (2007р.) та «Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства» (2000р.), двох дистанційних курсів з навчальних дисциплін «Інвестування» та «Фінансовий ринок» для студентів, що навчаються за дистанційною формою, автор «Словника фахівця фондового ринку» (2012р.), навчально-методичних посібників з дисциплін «Інвестування»,   «Фінансовий ринок», «Фінансовий аналіз».

Здійснює керівництво науковою роботою студентів для участі у наукових конференціях, конкурсах, олімпіадах. Результатом наукової співпраці є здобуті студентами перемоги на наукових студентських конференціях, у загальнонаціональному конкурсі Стипендіальної програми «Завтра.UA» .

Член  Всеукраїнської спілки вчених-економістів.  Веде плідну наукову діяльність, є співавтором монографії «Фінансово-інвестиційні детермінанти регіонального розвитку». Має понад 40 наукових праць.

У 2010 році пройшла професійне стажування та опанувала новітні освітні технології в I’Institut Universitate Professionale „Management et Gestion des Enterprises” de Universite d’Auvergne Clemont I (м. Клермон-Ферран, Франція). За підсумками стажування, Яріш О.В. отримала відповідний сертифікат про підвищення кваліфікації за програмою інноваційного розвитку освіти Європейського Союзу (ЄС) TEMPUS ETF-JP-00408-2008 I’Institut Universitate Professionale „Management et Gestion des Enterprises” de Universite d’Auvergne Clemont I (м. Клермон-Ферран, Франція).

У 2017 році за запрошенням Академічного співтовариства імені Михайла Балудянського, м. Кошице, Словаччина пройшла міжнародне стажування у європейських університетах (Технічний університет м. Кошице, Словаччина; Мішкольський університет, Угорщина; Віденський університет, Австрія) за програмою  «Інновації у вищій освіті: світові тенденції та регіональний досвід»

Викладає дисципліни: інвестування, фінансовий аналіз, фінансовий ринок.

e-mail: yarishhelen2@gmail.com

Науковий профіль:

Google Scholar:

scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=ycBat44AAAAJ

ORCID ID:

0000-0002-5693-4852

Researcher ID:

AAF-3348-2021

Профіль науковця на порталі НБУВ:

ID: 0077031

SCOPUS:

https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri

Педченко Наталія Сергіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів та банківської справи.

В Полтавському університеті економіки і торгівлі працює з 1998 року після його закінчення, започаткувавши плеяду кращих випускників спеціальності «Фінанси і кредит» денної форми навчання.

У 2005 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Моніторинг фінансової конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості на регіональному ринку» за спеціальністю 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит». Захистила докторську дисертацію в 2013 р. на тему  «Потенціал розвитку підприємств і організацій споживчої кооперації при стратегічному управлінні» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Пройшла міжнародні стажування у Katowice School of Economics (Poland), Budapest Metropolitan University. у компанії «interobmen LTD», Varna, Republic of Bulgaria.

Брала участь у робочій групі з управління та реалізації проекту European Union Erasmus + MHEI-ME (2017-1-MT01-KA203-026960) “Multiple Higher Educational Institutions – Masters in Entrepreneurship – MHEI-ME” (Coordinator - Advenio eAcademy (Malta), що фінансувалося в рамках KA2 Strategic Partnerships.

Брала участь у проєкті "Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти", що адмініструється Американськими Радами з міжнародної освіти.

Входить до складу Методологічно-консультативної ради Укркоопспілки з питань економіки, фінансів, бухгалтерського обліку і контролю й до складу колегії Департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Полтавської обласної державної адміністрації.

Під керівництвом здійснено захист дисертацій: аспірантами Стрілець В.Ю., Яковенко Т.І., Кімуржій М.І. та здобувачами Лев В.М., Берліним В.М.

Має 200 опублікованих наукових і навчально-методичних праць, у тому числі 16 монографій (з них дві – одноосібні), 92 статті у фахових виданнях, 10 публікацій у зарубіжних наукових виданнях, 6 наукових праць у збірниках, включених до Міжнародної науково-метричної бази Web of Science та Scopus.

e-mail: pedchenko_ns@ukr.net

Науковий профіль:

Google Академія:

Наталія Сергіївна Педченко,
Наталия Сергеевна Педченко,
Pedchenko Nataliya,
Pedchenko Nataliia

ORCID ID:

0000-0001-5093-2453

SCOPUS:

Pedchenko, Nataliya S.

Research Gate:

Nataliya Pedchenko

Researcher ID:

AAE-2868-2021

Гасій Олена Вoлодимирівна

Директор Навчально-наукового центру забезпечення якості вищої освіти,
кандидат економічних наук, доцент

Працює в ПУЕТ з 2007 року.

У 2016 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Регіональна банківська система та механізм її функціонування» за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.

Автор понад 60 наукових та науково-методичних робіт. Постійний учасник міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій.

Сертифікований фахівець з використання тренінгових технологій навчання у підготовці фахівців для підприємницької та управлінської діяльності. Пройшла стажування за програмами «Finance, Banking and Insurance» (Польща, 2017 рік),  «Підвищення ефективності університетської освіти і наукових досліджень в рамках взаємодії національних освітніх систем в країнах СНД», (Молдова, 2019 рік); організації та менеджменту щодо професійних студентських стажувань відповідно до двосторонньої угоди між компанією «Internobmen LTD», та ПУЕТ (м. Варна, республіка Болгарія, 2019 рік).

Викладає дисципліни: гроші та грошово-кредитна політика; основи фінансів; фінанси, гроші та кредит; публічні фінанси; фінансова діяльність субєктів підприємнництва.

e-mail: o.v.hasii@gmail.com

Науковий профіль:

Google Академія:

Олена Гасій; Гасій, О.В.; Hasii, O.V.; Шиндер, О.В.; Шиндер, Е.В.; Shinder, O.V., Shynder, O.VH

ORCID ID:

0000-0002-5116-0448

SCOPUS:

Hasii, Olena V.

Research Gate:

Olena V. Hasii

ResearcherID:

G-5509-2017

Гудзь Тетяна Павлівна

доктор економічних наук, професор кафедри, професор

Працює в ПУЕТ з 2001 року. У 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Система раннього виявлення та подолання фінансової кризи підприємств» зі спеціальності 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит». У 2019 році захистила докторську дисертацію на тему «Управління фінансовою рівновагою підприємства» зі спеціальності 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит». Автор понад ста наукових та науково-методичних робіт. Керівник студентського наукового гуртка «Світ фінансів». Має досвід практичної діяльності у сфері діагностики фінансового стану підприємств, їх санації та банкрутства. Викладає навчальні дисципліни: «Фінанси домогосподарств», «Публічні фінанси», «Ринок фінансових послуг», «Управління фінансовою санацією підприємства».

Сфера наукових інтересів: корпоративні фінанси, діяльність фінансових інституцій, фінанси домогосподарств.

e-mail: gtp9@ukr.net

Науковий профіль:

Google Scholar:

Гудзь Тетяна Павлівна

ORCID ID:

0000-0002-2310-5425

SCOPUS Author ID:

Hudz, Tetiana P

ResearcherID:

H-8681-2017

Прасолова Світлана Павлівна

кандидат економічних наук, доцент
Заступник завідувача кафедри

Сфера наукових інтересів:  проблеми розвитку банківництва в Україні, зокрема удосконалення управління банківськими ризиками та фінансовою безпекою банків.

Працює в ПУЕТ з 1992 р. Має більше 100 науково-методичних публікацій, з них до 30 – у наукових фахових виданнях, є співавтором у 2 монографіях та автором наступних навчальних посібників, виданих під грифом МОН:

  • Скибенко С.Т. Банківські операції / С.Т. Скибенко, Л. О. Цвєткова, С.П. Прасолова (Халява). – К.: НМЦ «Укоопосвіта», 2002. – 240 с.
  • Прасолова С.П. Кредитування і контроль / С.П. Прасолова. – К.: Вид-во «Ліра-К», 2008. – 202 с.
  • Прасолова С.П. Банківські операції / С.П. Прасолова, О.С. Вовченко. – К.: ЦУЛ, 2013. – 598 с.

e-mail: prasolova.s.p@gmail.com

Google Scholar:

scholar.google.com.ua/citations?user=3iBEISkAAAAJ&hl

ORCID ID:

0000-0002-4203-5426

SCOPUS Author ID:

Prasolova Svitlana

ResearcherID:

H-7378-2017

Профіль науковця на порталі НБУВ:

ID: 1259139

Сидоренко-Мельник Ганна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент
Працює в ПУЕТ з 1995 р.

У 2005 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Методика діагностики фінансового стану господарюючих суб’єктів» за спеціальністю  08.04.01  «Фінанси, грошовий обіг і кредит».

 Автор  понад 30 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі навчальних комплексів з дисциплін випускової кафедри фінансів, навчальних посібників для самостійного вивчення дисциплін «Фінансовий аналіз» та «Фінансове планування і прогнозування» за кредитно-модульною системою організації навчального процесу. Співавтор  колективної монографії: «Стратегічний розвиток підприємств регіону: фінансовий аспект» (2011 р.). Викладає дисципліни: фінанси підприємства, фінансовий аналіз, фінансове планування і прогнозування.

e-mail: sidorenkomelnik.gan@gmail.com

Google Scholar:

scholar.google.com.ua/citations?user=E51HKGQAAAAJ&hl

ORCID ID:

0000-0002-5461-0096

SCOPUS Author ID:

Sydorenko-Melnyk, Hanna

Профіль науковця на порталі НБУВ:

ID: 0031660

ResearcherID:

https://publons.com/researcher/4264455/hanna-sydorenko-melnyk/publications/

Соколова Альона Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент

Випускниця 2005 року Полтавського університету споживчої кооперації України, факультету економіки і менеджменту. Має диплом з відзнакою.

З 2005 р. по 2011 р. працювала в Полтавському кооперативному технікумі викладачем фінансово-економічних дисциплін. 

У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Національний кооперативний рух в економіці ринкового типу: стан та перспективи розвитку».

В ПУЕТ працює з 2012 р. До сфери наукових інтересів входять теоретично-практичні дослідження сучасного стану та перспективи розвитку страхування. Фандрайзинг: генезис, сучасний стан та перспективи розвитку. Також – бізнес-етика та ділові комунікації.

Має понад 50 науково-методичних публікацій, в тому числі в міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science, є співавтором у 4 монографіях та співавтором навчального посібника, виданого під грифом МОН: «Фандрайзинг» (Київ, 2015). Є співорганізатором та учасником міжнародних, загальноукраїнських та інших наукових і науково-практичних конференцій.

Викладає дисципліни: Фандрайзинг, Бізнес-етика та ділові комунікації, Страхування.

e-mail: alenaniksokolova@gmail.com

Google Scholar:

scholar.google.com.ua/citations?user=DH5CetMAAAAJ&hl=uk

ORCID ID:

0000-0001-5025-1252

ResearcherID:

AAG-1512-2021

Тимошенко Оксана Валеріївна 

кандидат економічних наук, доцент кафедри

Сфера наукових інтересів:  проблемні питання бюджетної децентралізації та удосконалення фінансового забезпечення територіальних громад, реформування податкової системи України.

Працює в ПУЕТ з 2005 р. Має практичний досвід роботи в реальному секторі економіки. Бере участь у роботі науково-практичних конференцій, має понад 50 науково-методичних видань. Співавтор трьох монографій, автор та співавтор дистанційних курсів й навчально-методичних посібників для самостійного вивчення навчальних дисциплін студентами спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» й спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». Викладає дисципліни: фінансова статистика, податки та соціальне забезпечення, оподаткування бізнесу, фінансовий менеджмент, бюджетна політика та управління фінансами, фінанси малого бізнесу.

У 2021 році пройшла міжнародне стажування та опанувала новітні освітні технології в University of Finance, Business and Entreprenership «Modern Teaching Methods and Innovative Technologies in Higher Education: European Experience and Global Trend» (Sofia, Bulgaria). Сертифікат про міжнародне стажування №BG/VUZF/864-2021 (17 May 2021- 17 August 2021, total 180 hours / 6 credits ECTS).

Брала участь у європейському освітньому проекті «Polska dla poczatkujacych i sredniozaa wansowanych», організованому Академією Ignatianum у Кракові від 01.06-28.09.2021 року.

e-mail: ovt.timoshenko@gmail.com

Google Scholar:

scholar.google.com.ua/citations?user=2K9dYzQAAAAJ&hl=ru

ORCID ID:

0000-0002-1829-8744

Профіль науковця на порталі НБУВ:

ID: 0063445

ResearcherID:

AAF-6029-2021

Курлейко Валентина Григорівна

старший лаборант
Працює в ПУЕТ з 2008 р.