Історія кафедри

          

Заснування і багаторічна діяльність кафедри зумовлені виникненням у середині ХХ ст. нагальної потреби у підготовці фахівців економічного профілю для підприємств і організацій різних галузей народного господарства та споживчої кооперації.

Перший набір на спеціальність “Фінанси і кредит” було здійснено у 1968 р., тоді це був Полтавський факультет Львівського торговельно-економічного інституту. Навчальні плани підготовки фінансистів того часу, як і тепер, передбачали не тільки теоретичне вивчення фінансових дисциплін, а й набуття студентами відповідних практичних навичок і вмінь.

Разом зі становленням Полтавського кооперативного інституту, який став самостійним навчальним закладом у 1974 р., мало місце становлення та розвиток підготовки фінансистів. Зокрема, у цей період відбулося трансформування відокремленої кафедри статистики, що існувала з 1971 р. під керівництвом професора Майбороди Ф.М., у кафедру фінансів і статистики (1973 р.), яку очолила доцент, к.е.н. Косаріна В.П.

У 1973–1983 рр. під керівництвом В.П. Косаріної проходило утвердження головних засад навчально-методичної та наукової діяльності кафедри фінансів і статистики, які в подальшому були використані та вдосконалені наступними завідувачами кафедри: з 1983 по 1986 рр. – доцентом, к.т.н. Вахтіним С.Р., та з 1986 по 1993 рр. – доцентом, к.е.н. Кулінічем О.І.

Значну роль у викладанні фінансових дисциплін і формуванні їх науково-методичного забезпечення у цей час відігравали В.П. Косаріна, С.Р. Вахтін, В.І. Єрмаков, М.І. Должанський, М.Г. Кибенко, М.С. Зязюн.

У цей же період (1973–1993) відбулось становлення багатьох науково-педагогічних працівників, серед яких: Скибенко С.Т., Цвєткова Л.О., Вольвач Г.І, Мурейко А.В., Мітяєва Л.Л., Волошина В.В., Нартова І.В.

Творча і послідовна робота науково-педагогічного колективу щодо популяризації ролі фінансиста у діяльності всіх галузей господарського комплексу держави та споживчої кооперації створила передумови для надання кафедрі статусу випускової з можливістю готувати висококваліфікованих спеціалістів за фахом „Фінанси”.

У 1993 р. кафедра фінансів і кредиту Полтавського кооперативного інституту (з вересня 2004 р. – кафедра фінансів) здійснила перший набір студентів заочної і денної форм навчання за фахом „Фінанси і кредит”.

З 1993 року кафедру очолювала к.е.н., доцент Мельник С.І.

На той час на кафедрі працювали професор Косаріна В.П., доценти Єрмаков В.І., Скибенко С.Т., Волошина В.В., Цвєткова Л.О., асистенти Нартова І.В., Прасолова С.П., Харченко Н.В. Із збільшенням контингенту студентів денної та заочної форм навчання науково-педагогічний колектив кафедри поповнився новими викладачами, серед яких доценти Скляр Г.П., Жученко І.В., Токар О.В. і Фастовець А.А., старший викладач Гончаренко В.В. та асистенти Мурейко А.В., Пергат О.В, Мілейко Ю.В., Сидоренко-Мельник Г.М., Яріш О.В.

Кафедра фінансів приділяла значну увагу виконанню наукових досліджень із актуальних питань фінансово-господарської діяльності. У 1995 р. її колективом виконано наукове дослідження “Обґрунтування нормативів показників господарсько-фінансової діяльності заготівельних організацій споживчої кооперації”, замовником якого виступило Правління Укоопспілки.

Колектив кафедри фінансів приділяє велику увагу наскрізній практичній підготовці, самостійній і науковій роботі студентів, їх орієнтації на вивчення та використання досвіду країн із розвинутою ринковою економікою.

Перший випуск спеціалістів за фахом „Фінанси і кредит” відбувся: на заочному факультеті у 1997 р., на денній формі навчання – у 1998 р.

Перші випускники-фінансисти—Чижевська М.Б., Педченко Н.С. поповнили науково-педагогічний склад кафедри, пройшли шлях професійного становлення, удосконалення і наукового зростання від асистента до доцента, захистили кандидатські і докторські дисертації. У 2013 році Педченко Н.С. захистила докторську дисертацію і згодом здобула звання професора кафедри фінансів. На даний час д.е.н., професор Н.С. Педченко очолює Інститут економіки, управління та інформаційних технологій.

З 1998 по 2006 рр. кафедру фінансів очолювала доцент, к.е.н. Цвєткова Л.О.

Цей період відзначився активним залученням до навчального процесу та науково-педагогічної діяльності досвідчених працівників провідних фінансово-кредитних установ. До навчального процесу на кафедрі залучаються провідні науковці та фахівці в галузі фінансів: професор, д.е.н. Криклій А.С., доценти, кандидати економічних наук Галицька І.К., Єгоричева С.Б., Руденко В.Б., Лях М.С., Матковський А.В.

У 2000 р. кафедра підтвердила статус випускової – успішно пройшла державну акредитацію IV рівня за спеціальністю „Фінанси”.

Кафедра успішно реалізує своє основне завдання – випуск високо­кваліфікованих фахівців освітньо­-кваліфікаційних рівнів „бакалавр”, „спеціаліст”, „магістр”.

Одночасно відбувалося поповнення професорсько-викладацького складу кафедри, членами якої стали кандидати економічних наук Карцева В.В., Губачов В.П., Комаріст О.І., Дорогань В.К., спеціалісти-практики Семенова О.М., Ярова Г.М., а також молоді перспективні випускники Шевченко О.М., Козир Т.М., Проскурня Я.К., Савченко О.О., Гнипа Л.В., Гудзь Т.П., Калініченко О.В., Буцька О.В., Климко Л.Л.

Початок нового століття в діяльності кафедри ознаменувався досягненнями у науковій роботі. Зокрема, у 2002 р. науковці кафедри успішно завершили роботу над науковою темою “Фінансове забезпечення бізнес-плану господарюючого суб'єкта” на замовлення Укоопспілки (науковий керівник, доцент, к.е.н. Скляр Г.П.), результати якої впроваджені в практику фінансової діяльності організацій і під­приємств споживчої кооперації України.

Упродовж 2002–2004 рр. 5 викладачів кафедри, у тому числі три випускники аспірантури ПУСКУ, успішно захистили кандидатські дисертації (М.Б. Чижевська, В.ВКарцева, Н.С. Педченко, Г.М. Сидоренко­Мельник, О.В. Яріш).

Провідні викладачі кафедри забезпечували навчальний процес із фінансових і банківських дисциплін на факультеті з перепідготовки кадрів за новими напрямами розвитку науки, техніки та технології Міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації при Полтавському кооперативному інституті, сприяли перетворенню міста Полтави на всеукраїнський осередок підвищення кваліфікації працівників споживчої кооперації та регіональний центр здобуття другої вищої освіти за фахом «Фінанси». Значна кількість керівних кадрів банківських і фінансових установ, виробничих підприємств області та міста, а також багатьох інших областей України отримали тут професійну освіту й успішно працюють на своїх посадах.

Завдяки зусиллям завідувача кафедри фінансів доцента Цвєткової Л.О. були налагоджені міжнародні зв'язки кафедри з Московською фінансовою академією при уряді Російської Федерації та Самарським державним економічним університетом, а також укладено договір співробітництва з Полтавським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку.

На кафедрі фінансів відбулося становлення наукової школи. В її доробку – наукове дослідження на тему „Розробка концептуальних засад реформування житлово-комунального господарства м. Полтави” (науковий керівник доц. Скляр Г.П.), видання низки підручників і навчальних посібників із грифом Міністерства освіти і науки України.

Науково-педагогічні працівники кафедри постійно дбають про інтеграцію освітньої і наукової діяльності з реальним сектором економіки. Так, у травні 2004 р. кафедра організувала та провела науково-практичний семінар за участі фахівців провідних банківських установ м. Полтави „Удосконалення підготовки фахівців для банківської системи”; у січні 2006 р. кафедрою за сприяння міжнародної корпорації Агентства США з міжнародного розвитку проведено майстер-клас „Лізинг в Україні і міжнародний досвід”, у якому взяли участь представники асоціації „Українське об'єднання лізингодавців”, ТОВ „ЄвроЛізинг”; доцентами Фастовець А.А. і Сидоренко-Мельник Г.М. було проведено семінар “Проблеми і шляхи вдосконалення фінансового менеджменту на підприємствах і в організаціях Центральної спілки споживчих товариств Украї­ни (Укоопспілки)”. На семінарі навчалися голови правлінь і головні бухгалтери районної ланки споживчої кооперації з дванадцяти областей Лівобережної України, заступники голів правлінь облспоживспілок із фінансів і викладачі фінансових дисциплін кооперативних коледжів.

Протягом 2006–2007 н. р. кафедру очолював професор, д.е.н. Євтух О.Т., який визначив пріоритетним напрямом діяльності колективу науково-дослідну роботу. На новий рівень піднято профорієнтаційну роботу з абітурієнтами, результатом якого було запроваджено проведення Дня фінансиста за участю абітурієнтів з усієї Полтавської області.

З жовтня 2007 р. по квітень 2010 р. кафедру фінансів, колектив якої налічував 32 особи, знову очолювала професор, перший проректор ПУСКУ Косаріна В.П., яка з ентузіазмом спрямовувала діяльність колективу на досягнення нових творчих здобутків, продовжувала керівництво аспірантами та Школою педагогічної майстерності, наполегливо впроваджувала інноваційні технології у навчальний процес, постійно піклувалася про молоде поповнення кафедри.

2008-й рік був знаменним для кафедри. Вона відсвяткувала тридцятип'ятирічний ювілей з дня створення та сорокову річницю спеціальності “Фінанси і кредит”.

Створення творчої атмосфери та сприятливого мікроклімату в колективі є заслугою не тільки керівників та науково-педагогічних працівників кафедри, але й значною мірою залежить від сумлінної творчої праці допоміжного персоналу. Протягом тривалої історії розвитку кафедри незмінними помічниками і справжніми господинями, які піклуються про створення належних умов для діяльності викладачів кафедри, були у різні роки Ходикіна В.Ф., Бачинська А.В., Косенко В.В., Макаренко А.А. Понад двадцяти років років (1994-2016рр.) на кафедрі працювала старшим лаборантом Руденко О.І., яка відзначалась творчім підходом до вирішення нагальних проблем кафедри та була матеріально-відповідальною особою кафедри. Сьогодні успішно виконують свої обов'язки, забезпечують належну організацію навчального процесу, допомагають підтримувати сприятливий соціально-психологічний клімат у колективі старші лаборанти Курлейко В.Г. і Маляренко С.В.

З квітня 2010 року по серпень 2012 року кафедру фінансів очолювала доктор економічних наук Чернявська О.В., яка була ініціатором проведення першої на кафедрі фінансів Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансова безпека та економічне зростання: домогосподарство, підприємство, регіон, держава» та ряду круглих столів за фінансовою проблематикою. За цей період д.е.н. Чернявська О.В.  активізувала наукову роботу викладачів кафедри. У рамках роботи над науково-дослідною темою „Фінансові важелі забезпечення стратегічного розвитку економіки України та її регіонів” була опублікована колективна монографія „Стратегічний розвиток підприємств регіону: фінансовий аспект”.

З вересня 2012 року завідування кафедрою прийняла на себе єдиний на той час у Полтавській області доктор економічних наук за спеціальністю  08.00.08 „Гроші, фінанси і кредит” Єгоричева С.Б. Приоритетним напрямом роботи колективу кафедри була наукова діяльність. Під керівництвом Єгоричевої С.Б. були захищені кандидатські дисертації молодих викладачів кафедри Тимошенко О.В. та Гасій О.В.; ініційовано виконання актуальних науково-дослідних тем «Фінансові ресурси місцевого самоврядування як основа досягнення фінансової безпеки адміністративно-територіальних одиниць», «Сучасні тенденції розвитку страхового бізнесу в Україні», «Напрями підвищення ефективності фінансової політики держави».

Науковці кафедри, усвідомлюючи важливість та необхідність міжнародних освітніх та наукових зв’язків, стали активними учасниками  міжнародної діяльності, що дозволило суттєво розширити наукові контакти, використовувати досвід зарубіжних вищих навчальних закладів, організовувати спільні науково-дослідні заходи шляхом проведення міжнародних конференцій. Враховуючи актуальну потребу у входженні в науковий освітній простір було активізовано роботу колективу кафедри щодо публікації результатів наукових досліджень у фахових виданнях представлених у світових науково-метричних базах.

У 2015 році відбулося злиття кафедри фінансів і кафедри фінансової політики, грошового обігу і кредиту та створено кафедру фінансів та банківської справи. В умовах реформування освітньої діяльності в Україні та наближення до євростандартів вищої світи науково-педагогічними працівниками кафедри на чолі з Єгоричевою С.Б. здійснено розробку «стандартів нового покоління» для запровадження підготовки фахівців за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

З листопада 2016 року кафедру очолює доктор економічних наук Карцева В.В.

У 2015 році захистила докторську дисертацію на тему: «Фінансовий контролінг у системі споживчої кооперації України» за спеціальністю 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит».

Має практичний досвід роботи в реальному секторі економіки, протягом 10 років працювала начальником планово-фінансового відділу та головним бухгалтером оптового підприємства «Укроптгоспторг».  Активно займається науковою роботою, досліджує стратегічне управління та фінансовий контролінг на підприємствах споживчої кооперації в умовах ринкової економіки. Має понад 70 науково-методичних видань, у т. ч. дві монографії.

Сучасне покоління викладачів кафедри фінансів та банківської справи активно працює над своїм фаховим і науковим становленням. Про це свідчить захист докторських дисертацій доцентів Момота О.М. та Гудзь Т.П., активна робота над кандидатськими дисертаціями старшого викладача Горбунової О.А. та асистента Вовченко О.С. Успіху кафедри у наукових дослідженнях сприяє тісна співпраця з Полтавською обласною державною адміністрацією, Полтавською обласною радою,  Державною Казначейською службою України, Пенсійним фондом України, провідними банківськими структурами.

З вересня 2020 року кафедру очолює к.е.н., доцент Яріш Олена Валентинівна, людина, професійне та особистісне становлення якої пройшло в ПУЕТ – від асистента до завідуючої кафедри. Олена Валентинівна є автором та співавтором монографій, підручників, інших наукових та навчально-методичних праць, член Всеукраїнської спілки вчених-економістів. У 2010 та  2017 роках пройшла міжнародне професійне стажування, що дозволило започаткувати впровадження новітніх підходів до викладацької та науково-дослідницької роботи кафедри.

Науково-педагогічний колектив кафедри знаходиться у постійному творчому пошуку, забезпечує високий рівень навчального процесу, активно здійснює профорієнтаційну та виховну роботу.