Дисципліни

          

Кафедра здійснює навчальний процес за 46 дисциплінами:

 1. Банківська система
 2. Банківське регулювання та нагляд
 3. Бюджетна система
 4. Бюджетний менеджмент
 5. Гроші і кредит
 6. Гроші та грошово-кредитна політика
 7. Інвестиційний аналіз
 8. Інвестування
 9. Інвестування в ресторанному господарстві
 10. Кредитний менеджмент
 11. Міжнародні розрахунки та валютні операції
 12. Місцеві фінанси
 13. Оподаткування в туристичному бізнесі
 14. Організація фінансового моніторингу у фінансових установах
 15. Основи оцінки вартості підприємства
 16. Основи оцінки вартості нематеріальних активів та інтелектуальної власності
 17. Основи фінансів
 18. Оцінка вартості підприємства (бізнесу)
 19. Оцінка вартості нерухомості
 20. Оцінка вартості рухомого майна
 21. Платіжні системи
 22. Податкова система
 23. Податковий менеджмент
 24. Проектне фінансування
 25. Проектний аналіз
 26. Ринок фінансових послуг
 27. Соціальне страхування
 28. Страховий менеджмент
 29. Страхування
 30. Страхування  ресторанного бізнесу
 31. Страхування в туристичному бізнесі
 32. Університетська освіта
 33. Управління банківськими ризиками
 34. Управління фінансовою санацією підприємства
 35. Фінанси
 36. Фінанси домогосподарств
 37. Фінанси малого бізнесу
 38. Фінанси підприємств
 39. Фінанси, гроші та кредит
 40. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва
 41. Фінансове планування і прогнозування
 42. Фінансовий аналіз
 43. Фінансовий контролінг
 44. Фінансовий менеджмент
 45. Фінансовий менеджмент у банку
 46. Фінансовий ринок

Банківське регулювання та нагляд

З метою забезпечення фінансової стійкості банківського сектору та захисту інтересів вкладників в державі організована система банківського регулювання та нагляду, на яку покладається контроль за стабільністю банків й дотриманням ними чинного законодавства. Кваліфіковане виконання цих економічно важливих в масштабах держави завдань вимагає оволодіння майбутніми фахівцями банківської справи знаннями щодо застосування основних принципів функціонування банківської системи, економіко-правових механізмів нагляду за банківською діяльністю, інструментів виявлення проблемних банків та своєчасного вжиття заходів щодо запобігання їх банкрутству.

Мета навчальної дисципліни«Банківське регулювання та нагляд» – формування у студентів знань з теорії та практики банківського регулювання, методології та інструментарію здійснення нагляду за діяльністю банків з боку Національного банку України.

Завдання навчальної дисципліни: вивчення загальних понять системи банківського регулювання та нагляду в Україні, оволодіння нормативною базою та інструментарієм контролю за діяльністю банків у процесі їх реєстрації, ліцензування, аналізу економічних параметрів та фінансової звітності.

Бюджетна система

Метою вивчення дисципліни є формування теоретичних знань та набуття практичних навичок у сфері формування та використання державних фінансових ресурсів.

Завдання дисципліни: вивчення теоретичних засад формування і використання бюджету держави, принципів побудови бюджетної системи, методів і джерел формування доходів бюджету та визначення обсягів бюджетних видатків; набуття вмінь щодо аналізу використання доходів бюджету держави, місцевих бюджетів, впливу видатків держави на реалізацію її функцій.

Бюджетний менеджмент

Дисципліна має теоретично-прикладний характер. Це визначає її мету: у теоретичному плані вона покликана поглибити знання стосовно організації бюджетного процесу та управління ним; у прикладному - сформувати навички проведення операцій з формування та виконання бюджету.

Поставлена мета досягається через вирішення наступних завдань дисципліни: вивчення суті та структури бюджету як об’єкту управління, сутності бюджетного менеджменту; визначення та вивчення окремих складових бюджетного менеджменту: планування, виконання, обліку та звітності про виконання бюджету, контролю за його виконанням; визначення системи органів бюджетного менеджменту та вивчення їх функцій; вивчення світового досвіду бюджетного менеджменту.

Гроші і кредит

Мета вивчення дисципліни “Гроші і кредит” – це формування у студентів  базових  знань по вивченню теоретико-методичних засад і організаційно-правового механізму функціонування в ринковій економіці грошей, кредиту, банків, необхідних для підготовки кваліфікованих фахівців та засвоєння закономірностей функціонування грошового ринку як теоретичної основи державної монетарної політики й розвитку банківської справи.

Завдання дисципліни полягає у з’ясуванні сутності, функцій та ролі грошей і кредиту;вивченні механізму функціонування грошової системи в ринковій економіці;визначенні закономірностей функціонування валютного ринку і валютної системи та закономірностей функціонування грошового ринку як теоретико-методичної бази державної монетарної політики;засвоєння ролі, специфіки та практики використання грошово-кредитної політики центрального банку;основ побудови банківської системи та операцій банків;визначенні напрямів діяльності небанківських фінансових інститутів щодо грошово-кредитного обслуговування суб’єктів господарювання та населення  в Україні.

Гроші та грошово-кредитна політика

Мета дисципліни «Гроші та грошово-кредитна політика» полягає у формуванні знань з теорії грошей та грошово-кредитного регулювання, необхідних для забезпечення науково-теоретичної і методичної основи підготовки кваліфікованих фахівців, та засвоєнні закономірностей функціонування грошового ринку як теоретичної основи державної монетарної політики і розвитку банківської справи.

Завдання курсу полягає у вивченні сутності, функцій, концепцій та ролі грошей і кредиту в ринковій економіці, закономірностей та специфіки функціонування грошового ринку як теоретико-методичної бази державної монетарної політики, структури та практичних засад функціонування грошової системи, основ побудови банківської системи та операцій банків; закономірностей розвитку і функціонування валютного ринку, сучасних міжнародних валютно-кредитних взаємовідносин України.

Інвестування

Основною метою дисципліни є формування у студентів системи спеціальних знань і практичних навичок, необхідних для роботи на інвестиційному ринку, ознайомлення зі структурою і основами його функціонування в країнах з розвинутою ринковою економікою, а також з особливостями функціонування і розвитку інвестиційного ринку України.

Завдання вивчення дисципліни: сприяти формуванню у студентів ринкового мислення і спроможності діяти у динамічному біржовому середовищі; виробити у майбутніх фахівців уміння набувати нові знання, розширюючи коло відповідальності і компетенції у сфері інвестування.

Міжнародні розрахунки та валютні операції

Мета дисципліни «Міжнародні розрахунки та валютні операції» полягає в тому, щоб надати студентам базові теоретичні знання та практичні навички стосовно укла­дання зовнішньоторговельних угод і виконання різних типів валютних операцій та міжнародних розрахунків.

Завдання вивчення дисципліни «Міжнародні розрахунки та валютні операції» полягає у тому, щоб навчити студентів на базі отриманих знань самостійно приймати рішення щодо застосування способів підтримки зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких структур, вибору форм розрахунків при виконанні експортно-імпортних операцій, методів хеджування валютних ризиків.

Місцеві фінанси

Метою вивчення дисципліни є послідовне формування у студентів знань про засади організації місцевих фінансів, їх склад та основи управління, виходячи із розмежування функцій і повноважень державних та місцевих органів влади і управління.

Завданням вивчення дисципліни є формування теоретичних знань та набуття практичних навичок у сфері формування та використання фінансових ресурсів місцевих органів влади і підприємств місцевого господарства. У процесі викладання дисципліни розв’язуються також такі завдання:

Оподаткування в туристичному бізнесі

Метою дисципліни «Оподаткування в туристичному бізнесі» є отримання майбутніми фахівцями сфери туризму знань щодо загальних основ побудови податкової системи України, основних понять, принципів та методів реалізації податкової політики, теоретичних основ та практичних аспектів податкового менеджменту у сфері туристичного бізнесу.

Завданнями вивчення дисципліни є: оволодіння теоретичними питаннями та вивчення методичних і практичних матеріалів з оподаткування на підставі визначення загальних тенденцій побудови та закономірностей формування правових підвалин податкового законодавства щодо туристичного бізнесу; набуття навичок роботи з нормативними актами та інструктивними  матеріалами, що регулюють стягнення податків у туристичному бізнесі; опанування економіко-правовою термінологією та методичними принципами і навичками визначення та розрахунку сум податкових платежів, які необхідно сплатити до бюджетів різних рівнів підприємствами туристичного бізнесу.

Організація фінансового моніторингу у фінансових установах

Мета дисципліни «Організація фінансового моніторингу у фінансових установах» – засвоєння теоретичних знань та набуття практичних навичок у сфері протидії фінансових інститутів легалізації доходів, набутих злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму; опанування критеріїв віднесення фінансових операцій до таких, що підлягають фінансовому моніторингу.

Предмет дисципліни – економіко-правові механізми запобігання та протидії легалізації злочинних коштів та фінансування тероризму на міжнародному, державному рівнях та на рівні окремих фінансових установ.

Після вивчення дисципліни студенти повинні:

Основи оцінки вартості нематеріальних активів та інтелектуальної власності

Мета навчальної дисципліни «Основи оцінки вартості нематеріальних активів та інтелектуальної власності» полягає у вивченні теоретичних засад оцінки нематеріальних активів та інтелектуальної власності (НА та ІВ) та формування відповідних методичних й практичних навичок, що є адекватними сучасним умовам розвитку економіки України.

Предмет дисципліни – теоретичні та методичні основи здійснення оцінки вартості нематеріальних активів та інтелектуальної власності.

Після вивчення дисципліни студенти повинні:

Оцінка вартості підприємства (бізнесу)

Метою дисципліни «Оцінка вартості підприємства (бізнесу)» є ознайомлення студентів з основами оціночної діяльності в Україні та за кордоном. Одержання студентами спеціальних теоретичних основ, принципів оцінки підприємств та організацій різних форм власності і практичних навичок щодо збору, обробки та аналізу інформації, яка використовується для здійснення оцінки об’єктів.

Завдання вивчення дисципліни полягає в розкритті концептуальних основ оцінки вартості майна підприємства(бізнесу) за допомогою основних методів: дохідного, витратного, порівняльного (аналогового). Вивчення дисципліни «Оцінка вартості підприємства (бізнесу)» надасть змогу студентам поглибити знання щодо дії механізмів фінансового менеджменту, бухгалтерського обліку та аудиту, банківської справи.

Платіжні системи

Мета дисципліни – формування у студентів системи знань з теорії платіжних систем, платіжних інструментів, специфіки побудови національної платіжної системи України; зокрема: визначення цілей, типів та методів здійснення розрахунків із застосуванням платіжних систем, розкриття механізму регулювання роботи платіжних систем.

Завдання вивчення дисципліни «Платіжні системи» полягає в тому, щоб довести до студентів концептуальні положення функціонування і чинні стандарти платіжних систем провідних країн світу; зміст завдань і функцій платіжних систем, специфіки їх побудови та платіжних інструментів, за допомогою яких здійснюється розрахунки на грошовому ринку; навчити студентів, користуючись отриманими знаннями, самостійно вирішувати питання, що стосуються взаємовідносин між учасниками платіжних систем, визначати ризики в платіжних системах і методи їх управління. вмінь оцінювати рівень і складність платіжних систем, зважаючи на безпеку платежів.

Податкова система

Основною метою викладання дисципліни «Податкова система» є формування у студентів спеціальних знань та практичних навичок з питань розкриття соціально-економічної сутності і принципів орга­нізації оподаткування в Україні.

Завдання вивчення дисципліни полягає у теоретичній та практичній підготовці студентів з питань формування та розвитку податкової системи, оподаткування та правильності обчислення і своєчасності сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

Після вивчення дисципліни «Податкова система» студенти набувають ґрунтовних знань та професійних навичок. Вони повинні вміти: розраховувати вплив податкового навантаження на формування кінцевих результатів діяльності суб’єктів господарювання; аналізувати доходи Державного та місцевих бюджетів за видами податкових надходжень, виявляти недоліки в організації системи оподаткування та вносити пропозиції щодо її вдосконалення; складати декларації та розрахунки  по сплаті податків (зборів); здійснювати контроль за своєчасністю подання щоквартальної (щомісячної) звітності органам ДФС України, та за своєчасністю сплати податків до бюджетів усіх рівнів та відрахувань до державних цільових та позабюджетних фондів України.

Податковий менеджмент

Метою вивчення дисципліни є надання студентам комплексу знань з організації  управління стягненням податків і проведення податкового контролю.

Завдання   вивчення дисципліни “Податковий менеджмент” полягає у вивченні теоретичних та організаційних засад податкового законодавства з питань управління стягненням податкових та неподаткових платежів,    набуття навичок контрольної роботи податкових органів; уміння роз’яснювати положення податкового законодавства, вирішувати дискусійні питання, подавати пропозиції по вдосконаленню організації податкової роботи на мікро- та макрорівнях.

Проектний аналіз

Метою вивчення дисципліни є надання студентам комплексу знань з методології підготовки та реалізації проектів, способів та засобів залучення ресурсів для реалізації цих проектів.

Завдання вивчення дисципліни «Проектний аналіз» полягає у опануванні основ ринкової економіки стосовно методів підготовки, експертизи й оцінки проектів, ознайомленні з головними концептуальними поняттями, методами та підходами, які використовують у міжнародній практиці при проведені проектного аналізу, удосконаленні процесів прийняття управлінських рішень при розробці й реалізації проектів.

Проектне фінансування

Мета дисципліни –  формування у студентів знань з методології та інструментарію організації проектного фінансування на основі законодавства України з урахуванням вітчизняних та іноземних наукових досліджень.

Завдання дисципліни: сформувати у студентів теоретичну та методологічну базу, необхідну для оволодіння практикою проектного фінансування.

Ринок фінансових послуг

Навчальна дисципліна «Ринок фінансових послуг» орієнтована на засвоєння студентами спеціальності 072м1 «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціалізації «Фінанси і кредит» сучасних методів управління фінансовими ресурсами (капіталом) учасників фінансового ринку за допомогою фінансових посередників шляхом перетворення заощаджень на інвестиції. Розподіл і перерозподіл фінансових активів учасників ринку відбувається між сферами економіки та окремими економічними суб'єктами, у тому числі – у процесі руху фінансових ресурсів між державою, юридичними і фізичними особами.

Мета навчальної дисципліни– формування у студентів системи теоретичних знань і практичних навичок зуправління фінансами за участі фінансових посередників і функціонування ринку фінансових послуг загалом та окремих його сегментів.

Завдання навчальної дисципліни: формування системного розуміння взаємозв’язків суб’єктів фінансових відносин на ринку фінансових послуг, їх економічної природи та характеру, потреб споживачів у фінансових послугах та можливостей їх задоволення різними фінансовими установами.

Це дозволить здійснювати кваліфіковану оцінку потреб споживача і можливостей їх задоволення на ринку фінансових послуг різними фінансовими інститутами; набути вміння вибору специфічних інструментів на основі їх порівняльного аналізу при здійсненні фінансових послуг та визначення конкурентних переваг і недоліків окремих видів послуг.

Страхування

Основною метою викладання дис­ципліни «Страхування» є оволодіння теорією і практикою страхової справи, набуття навичок щодо розуміння фінансово-економічних аспектів сфери страхування, застосування яких надає можливість ефективно використовувати страхування як механізм зниження ризиків у практичній діяльності.

Завданням вивчення дисципліни є формування у студентів ринкового мислення і спроможності функціонувати у динамічному страховому середовищі, підготовка фахівців, здатних набувати нових знань, розширюючи коло відповідальності і компетенції  у сфері страхового ринку.

Страхування ресторанного бізнесу

Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні у студентів сучасних теоретичних знань з питань організації страхування ресторанного бізнесу, творчому оволодінні ними та набутті навичок їх практичного використання в сучасних умовах господарювання.

Після вивчення дисципліни студенти повинні вміти: користуватися діючим законодавством України для обґрунтування умов страхування; проводити фінансові обчислення, пов’язані із складанням угод різних видів страхування; оцінювати фінансовий стан страховика; розраховувати страхові премії, страхові відшкодування збитків страхувальників, а також терміни страхових платежів; прогнозувати фінансові результати страхової діяльності і на цій основі розробляти стратегію фінансового розвитку страховика; надавати пропозиції щодо вдосконалення системи управління діяльністю страхової компанії, її самоорганізації та розвитку.

Управління фінансовою санацією підприємства

Навчальна дисципліна «Управління фінансовою санацією підприємства» займає важливе місце в системі фахової підготовки магістрів зі спеціальності 072м1 «Фінанси, банківська справа та страхування». Вона включає теоретичні положення антикризового фінансового управління та практичні аспекти використання санаційного інструментарію для фінансово-економічного оздоровлення підприємств.

Мета навчальної дисципліни полягає у вивченні теоретичних й практичних засад проведення санації підприємств, які охоплюють планування антикризових заходів та застосування методів їх реалізації, економіко-правові умови та організаційні етапи фінансового оздоровлення боржника.

Завдання навчальної дисципліни полягають у тому, щоб надати студентам знання щодо: сутності управління фінансовою санацією підприємства; методики проведення санаційного аудиту; методів діагностики фінансової кризи на підприємстві; шляхів здійснення фінансово-економічного оздоровлення підприємства; джерел фінансування санаційних заходів; сутності та механізму санаційної реструктуризації підприємства; форм і методів державної фінансової підтримки сана­ції суб’єктів господарювання; порядку складання плану санації підприємства; механізму антикризового фінансового контролінгу; методів оцінювання вартості майна підприємства в процесі санації; економіко-правових аспектів санації, банкрутства та ліквідації підприємств.

Фінанси

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування базових знань з теорії фінансів, засвоєння закономірностей їх функціонування на макро - і мікрорівнях як теоретичної основи фінансової політики і розвитку фінансової системи.

Основні завдання навчальної дисципліни полягають у вивченні сутності, функцій та ролі фінансів у ринковій економіці; закономірностей їх еволюційного розвитку; теоретичних основ державних, корпоративних, особистих і міжнародних фінансів; засад функціонування фінансової системи держави.

Вивчивши дисципліну «Фінанси», студенти повинні знати: предмет фінансової науки, генезис і еволюцію фінансів як економічної категорії; сутність правового регулювання фінансової діяльності та зміст державної фінансової політики; сутність фінансів суб’єктів господарювання, їх функції та основи організації; суть, функції та класифікацію податків, зміст і побудову податкової системи; визначення, значення, функції бюджету, бюджетний устрій та склад бюджетної системи України; економічну сутність, необхідність і роль страхування, структуру страхового ринку; структуру та інструменти фінансового ринку; призначення, функції та складові міжнародних фінансів, сфери міжнародних фінансових відносин; фінансовий менеджмент як галузь науки управління.

Вивчення дисципліни «Фінанси» повинно забезпечити формування у майбутнього економіста вмінь виявляти і оцінювати причинно-наслідкові зв’язки радикальних змін, що відбувалися і відбуваються в економіці України; критично осмислювати глибинну соціально-економічну сутність різних фінансових інститутів, осягнути теоретичні основи фінансової діяльності держави та її відповідних установ, аналізувати та оцінювати показники бюджету, ефективність державної фінансової політики.

Фінанси домогосподарств

Навчальна дисципліна «Фінанси домогосподарств» займає важливе місце в системі фахової підготовки студентів зі спеціальності 072б1 «Фінанси, банківська справа та страхування». Вона включає як теоретичні положення науки про фінанси, так і практичні аспекти використання фінансових категорій у господарських процесах домогосподарств.

Мета навчальної дисципліни «Фінанси домогосподарств» полягає у вивченні теоретичних й практичних засад формування фінансів домашніх господарств, принципів їх використання, правил співпраці з фінансово-кредитними установами, а також у розвитку розуміння наслідків власних фінансових рішень та усвідомлення відповідальності за них.

Завдання навчальної дисципліни полягає у тому, щоб надати студентам знання щодо: сутності основних категорій і понять, які використовуються в теорії та практиці фінансів домашніх господарств; економіко-правових основ формування та використання особистих фінансів; засад планування особистого бюджету та принципів раціонального розпорядження ним; джерел фінансування витрат домогосподарств; дії податкового законодавства у сфері особистих фінансів; правил вибору та умов користування фінансовими послугами, які пропонуються фінансовими посередниками з метою обслуговування потреб домогосподарств; механізмів формування заощаджень фізичними особами; методів забезпечення власної фінансової безпеки; набуття студентами навичок прийняття фінансових рішень стосовно розпорядження власним бюджетом з позицій ощадливості, ефективності та безпеки.

Фінанси підприємств

Мета курсу полягає в тому, щоб дати студентам глибокі теоретичні знання й практичні навички в прийнятті управлінських рішень, пошуку резервів зміцнення фінансового стану господарюючих суб’єктів всіх форм власності і підвищення ефективності їх роботи.

Завданнями дисципліни є дослідження таких питань: сутність фінансів підприємств, принципи їх організації і функції, особливості організації фінансів у підприємствах із різноманітними формами власності, зміст і завдання фінансової роботи в підприємствах; сутність грошових коштів, канали їх надходження, порядок зберігання, витрачання й організація роз­рахунків за різноманітними формами; сутність фінансових результатів, їх види, порядок розрахунку та розподілу; сутність податків, їх класифікація, джерела сплати, порядок розрахунку та сплати до бюджету; сутність оборотних активів, порядок та джерела їх формування, питання нормування та ефективності використання; сутність кредиту, його форми, види та органі­зація банківського кредитування підприємств; питання сутності, складу, зносу та амортизації основних фондів, сутності капітальних вкладень, їх види, порядок здійснення та фінансування; сутність фінансового плану­вання, його види та їх характеристика, зміст та порядок складання фінан­сового плану підприємства; сутність фінансового стану, ліквідності і пла­тоспроможності підприємств, їх показники та методика їхнього розрахунку та ін.

Фінансовий аналіз

Метою вивчення дисципліни є формування системи теоретичних знань з основ і методології фінансового аналізу підприємства; набуття практичних вмінь і навичок фінансового аналізу, виявлення резервів підвищення ефективності фінансово-господарської діяльнос¬ті, покращення і зміцнення фінансового стану підприємства.

Фінансовий менеджмент

Мета вивчення дисципліни: сформувати у студентів цілісну систему знань щодо управління фінансами на мікрорівні; дати понятійно-термінологічний апарат фінансового менеджменту; розкрити методичний інструментарій управління процесами, що супроводжуються рухом грошових коштів і капіталу.

Завдання дисципліни – дати студентам знання про основні поняття фінансового менеджменту, його сутність, функції, методичний інструментарій; розвинути навички управління: прибутком, грошовими потоками,  капіталом, інвестиціями, фінансовими ризиками; проведення фінансової діагностики і фінансового планування.

Фінансовий ринок

Метою викладання дисципліни «Фінансовий ринок» є формування у студентів системи спеціальних знань і практичних навичок, необхідних для роботи на ринку цінних паперів, ознайомлення зі структурою і основами функціонування  гро­шового, фондового ринку в країнах з розвинутою ринковою еконо­мікою, а також з особливостями функціонування і розвитку фінан­сового ринку України.

Завдання вивчення дисципліни полягає у формуванні у студентів ринкового мислення і спроможності діяти у динамічному біржовому середовищі, в підготовці фахівців, здатних набувати нових знань, роз­ширюючи коло відповідальності та компетенції у сфері фінансового ринку.