Концепція кафедри

          

Загальні положення

Найхарактернішими рисами сучасного міжнародного середовища є поглиблення взаємодії та взаємозалежності між окремими країнами та регіонами світу, узгодження національних і міжнародних інтересів. В таких умовах досягнення економічного та соціального відродження України, її інтеграція в міжнародну фінансову систему значною мірою залежить від ефективного управління фінансами на всіх ієрархічних рівнях. Це відбивається на підвищеному попиті на висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців з фінансів, які відповідають запитам ринка та орієнтованим на розвиток адаптаційних можливостей фінансиста в сучасних умовах, раціональність рішень, які він приймає, і як наслідок, результативність його діяльності.

В той же час динамічний розвиток світової і вітчизняної економіки зумовлює необхідність постійного удосконалення професійно-кваліфікаційної структури ринку праці. На вимогу сучасних потреб економіки Міжнародною організацією праці у 2007 році була прийнята Міжнародна стандартна класифікація занять (ISCO-08),  яка представляє собою гармонізований варіант національних класифікаторів професій країн Європейського Союзу. Відповідно до затвердженої класифікації, що значно розширює сфери прикладання праці фахівців з фінансів  і кредиту, випускники спеціальності „ Фінанси, банківська справа та страхування ” ПУЕТ у майбутньому можуть працювати на посадах  фінансового директора, фінансового та інвестиційного консультантів, фахівців фінансового підрозділу підприємства, органів державної виконавчої влади та управління економікою, фінансового аналітика, менеджерів інвестиційної компанії/банку, аналітика фондового ринку, брокера і дилера валютного й фондового ринків, менеджерів з фінансових та страхових послуг, бухгалтера-казначея, антикризового управляючого, біржового маклера, оцінювача майна тощо. При цьому, процес виникнення нових професій, нових галузей економіки необмежений і постійно розширюється.

Отже, на сьогоднішній день «Фінанси, банківська справа та страхування» – це престижна і перспективна спеціальність економічного спрямування.

Концепція розвитку спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" (надалі Концепція) націлена на удосконалення системи підготовки фахівців у галузі фінансів у рамках сприяння реалізації державних і регіональних стратегій розвитку, планів дій щодо підвищення конкурентоспроможності України на світовому ринку, покращенню соціально-економічних показників держави як на макро-, так і на мікрорівні; визначає основні завдання і рекомендації стосовно навчального процесу, головну мету і стратегію надання вищої освіти згідно з багаторічними традиціями Вищого навчального закладу Укоопспілки „Полтавського університету економіки і торгівлі” (ПУЕТ), політики підготовки фахівців Інститутом економіки, управління та інформаційних технологій, заснованої на засадах виховання творчої, самосвідомої, гармонійної та всесторонньо обізнаної особистості.

Ця концепція є основним програмним документом ПУЕТ, що формує його політику з підготовки фахівців із спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування".

Концепція визначає:

В основу концепції діяльності кафедри фінансів покладено державні стандарти вищої освіти, Міжнародна стандартна класифікація занять (ISCO-08), враховано основні принципи інтеграції вищої освіти в Україні у Європейський освітній простір, визначенихнормативними документами Міністерства освіти і науки, Укоопспілки,  Концепцією діяльності Вищого навчального закладу „Полтавський університет економіки і торгівлі” відповідно до реальних потреб замовників щодо формування у випускників певних компетенцій.

Реалізація концепції забезпечується існуючими та потенційними кадровими, інформаційними, матеріально-технічними та фінансовими можливостями Університету.

Дотримання Положень Концепції дасть змогу оптимізувати процеси підготовки фахівців, привести їх у відповідність з вимогами Законів і  законодавчих актів України та галузевих нормативів.

Підготовка фахівців кафедрою фінансів та банківської справи Полтавського університету економіки і торгівлі здійснюється з урахуванням наступних положень:

Мета підготовки фахівців

Генеральною метою підготовки магістрів з фінансів і кредиту та магістрів з банківської справи є задоволення потреб особистостей, господарюючих суб’єктів, урядових інститутів, фінансових установ, громадських організацій та держави в цілому в отриманні продукту освітньої галузі. Реалізація визначеної мети здійснюється через:

Завдання  підготовки  фахівців

Завданнями підготовки магістрів з фінансів і кредиту та магістрів з банківської справи є:

Принципи підготовки фахівців

Згідно концепції розвитку спеціальності “Фінанси, банківська справа та страхування” принципи підготовки магістрів з фінансів і кредиту та магістрів з банківської справи визначаються наступним чином:

Типові завдання діяльності фахівців з фінансів і кредиту освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр”

Об’єкт підготовки

Об’єктом підготовки фахівців за спеціальністю 072 „Фінанси, банківська справа та страхування” освітнього ступеня „магістра” є особи, які мають документ встановленого державного зразка про здобуття освітнього ступеня „бакалавра” за спеціальністю „Фінанси, банківська справа та страхування”. Обов’язковою умовою підготовки магістрів з фінансів і кредиту та магістрів з банківської справи є конкурсний відбір.

Ідеологічні основи підготовки

Підготовка магістрів з фінансів і кредиту та магістрів з банківської справи є невід’ємною складовою системи освіти України та освітньої діяльності Полтавського університету економіки і торгівлі, важливим компонентом формування та розвитку цивілізованої ринкової економіки України.

Ідеологічною основою підготовки магістрів з фінансів і кредиту та магістрів з банківської справи є загальнолюдські та гуманістичні  цінності, державна та національна спрямованість, органічне поєднання з історією і культурою України. Система підготовки таких фахівців орієнтована на тісний зв’язок з національними традиціями суспільства, його життям, інтересами і моральними цінностями та базується на таких принципах, як науковість, демократичність, безперервність, відкритість.

Критерієм ефективної підготовки магістрів з фінансів і кредиту та магістрів з банківської справи є рівень теоретичної та практичної готовності до самостійної відповідальної професійної діяльності; дотримання усталених загальноприйнятих норм особистої поведінки та здорового способу життя; активна життєва позиція.

Організаційно-педагогічні основи підготовки

Підготовка магістрів з фінансів і кредиту та магістрів з банківської справи здійснюється шляхом використання різноманітних засобів і методів, що спрямовані на реалізацію цього процесу і підпорядковані його меті, принципам та закономірностям.

Засобами підготовки магістрів є: система аудиторних занять, навчально-педагогічної та виробничої передмагістерської практики; виконання курсових робіт та дипломної роботи. Забороняється використовувати засоби і методи, що шкодять фізичному та психічному здоров’ю студента.
Основним формами аудиторних занять є лекція та практичне (семінарське) заняття, які повинні мати науково обґрунтовану структуру і проводитися висококваліфікованими фахівцями відповідно до навчальних програм з  дисциплін.

Лекції та інші форми занять забезпечують базовий обсяг та рівень знань і умінь, який оцінюється протягом теоретичного навчання шляхом проведення поточних модульних робіт та контрольного заміру знань і практичних навичок студентів при виконанні ними завдань комплексних контрольних робіт з професійно-орієнтованих дисциплін.

Основними формами фахової підготовки магістрів є виконання практичних завдань в процесі проведення аудиторних занять, контрольних робіт, підготовка і захист курсових робіт, проходження навчально-педагогічної та виробничої практик. За результатами практичної підготовки формуються уміння здійснювати конкретні функції фахової діяльності.

Крім аудиторних занять, в практиці університетської підготовки магістрів з фінансів і кредиту та магістрів з банківської справи використовуються: виконання студентами індивідуальних науково-дослідних проектів, різноманітні форми позааудиторної самостійної роботи студентів, у тому числі, - підготовка до семінарських, практичних та індивідуальних занять; вивчення  і систематизація теоретичного матеріалу, збір статистичної та аналітичної інформації,  що стосується напрямів наукових досліджень кафедри; участь у роботі наукових студентських гуртків і науково-практичних конференцій, предметних олімпіадах і конкурсах.

Важливою формою підготовки магістрів є участь студентів у роботі теоретичного семінару, запровадженого кафедрою для підвищення якості професійної підготовки фахівців з метою організації публічного обговорення усіх складових безперервного процесу навчання на етапах реалізації індивідуального плану підготовки магістрів з фінансів і кредиту та магістрів з банківської справи.

Організаційною основою системи підготовки фахівців зі спеціальності „Фінанси, банківська справа та страхування” є кафедри та інші структурні підрозділи університету, кадровий склад викладачів навчальних дисциплін, комплекс технічних засобів навчального процесу та сукупність загальних і спеціалізованих аудиторій, які забезпечують навчально-виховний процес.

Програмне забезпечення

Підготовка магістрів з фінансів і кредиту та магістрів з банківської справи здійснюється відповідно до навчального плану, комплексу узгоджених програм навчальних дисциплін і навчально-виробничих практик. Навчальні програми повинні визначати:

Основою формування навчальних планів і програм є освітньо-кваліфікаційні характеристики та освітньо-професійні програми освітнього ступеня магістра за фахом „Фінанси, банківська справа та страхування".

Навчальні плани і програми розробляються в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України, Укоопспілкою та Університетом. Обов’язковою умовою всіх планів і програм є їх відповідність Законам і законодавчим актам України, нормативам Міністерства освіти і науки України, Укоопспілки та Університету.

Нормативне забезпечення

Підготовка магістрів з фінансів і кредиту та магістрів з банківської справи регламентується трьома групами нормативів:

У процесі підготовки фахівців використовуються закони та законодавчі акти України, система державних і галузевих стандартів, стандартів Університету, спрямованих на гарантування та підвищення якості всіх форм і методів навчально-виховного процесу та його окремих складових.

Навчально-методичне забезпечення

Вирішення питань, пов’язаних з методичним забезпеченням навчання, здійснює науково-методична Рада університету, Рада Інституту економіки, управління та інформаційних технологій, випускова кафедра фінансів та банківської справи, інші кафедри університету, зміст діяльності яких повністю або частково підпорядкований вимогам підготовки магістрів з фінансів і кредиту та магістрів з банківської справи.

Головна ціннісна орієнтація підготовки фахівця зі спеціальності  „Фінанси, банківська справа та страхування" – це особистість студента, розвиток його духовного, морального, професійного потенціалу. Творча робота студентів забезпечується правом обрання форм, методів, технологій навчання, викладачів, консультантів. Університет створює режим найбільшого науково-педагогічного і психологічного сприяння кожному студенту, всіляко підтримує прагнення до творчості, самостійності, ініціативності.

Особлива увага приділяється організації самостійної роботи студентів як складової частини навчального процесу. Від організації самостійної роботи залежить розвиток процесів мислення студентів, засвоєння ними матеріалу, формування свідомості і  культури. Це не тільки підготовка до семінарів і практичних занять, але й надання можливості вивчення конкретних господарських ситуацій та створення умов для формування  студентами власного погляду на їх вирішення. Саме такий підхід з урахуванням вимог до компетентності, інших соціально важливих властивостей та якостей фахівця з фінансів і кредиту дозволяє позиціонувати його у системі економічних відносин.  Проте динаміка навчального процесу зумовлює постійний пошук оптимального балансу між аудиторними і самостійними заняттями, нової тематики, методів та форм проведення навчання, з метою виховання у студентів здатності до самостійного професійного пошуку.

Важливим напрямком освіти є індивідуалізація навчального процесу, залучення до консультування студентів провідних фахівців і науковців за напрямами досліджень в межах закріпленої тематики дипломних робіт.

Виховна та науково-дослідна робота

Традиційні форми виховної роботи, характерні для Полтавського університету економіки і торгівлі, займають значне місце в роботі з підготовки магістра з фінансів і кредиту. Це обов’язкові позааудиторні виховні заходи у формі дискусій, круглих столів, теоретичних семінарів, ділових ігор, ознайомчих екскурсій, зустрічей із провідними фахівцями фінансової сфери та керівниками різних рівнів тощо.

Проведення роботи із заохочення студентів до науково-дослідницької діяльності здійснюється шляхом залучення їх до розробки кафедральних тем наукових досліджень, через роботу наукового студентського гуртка, участь в науково-практичних конференціях (університетських, міжвузівських та ін.), в конкурсах (університетського, міжвузівського, всеукраїнського, міжнародного рівнів) та олімпіадах.

Важливою особливістю здійснення наукової роботи у Полтавському університеті економіки і торгівлі є системний підхід до  залучення студентів до наукової роботи, починаючи від дня їх вступу на навчання до вищого навчального закладу. Послідовність здійснення наукової роботи націлена на безперервний процес нагромадження якості наукових знань і продовження підготовки наукових кадрів після завершення навчання в університеті через аспірантуру.

Перспективи розвитку спеціальності

Стратегія розвитку спеціальності “Фінанси, банківська справа та страхування” спрямована на досягнення високої якості підготовки фахівців відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики магістра з фінансів і кредиту та магістра з банківської справи в сучасних умовах. Реалізація стратегії передбачає певні напрями роботи, які конкретно вирішуються за допомогою взаємопов’язаних завдань.
Головними напрямами розвитку спеціальності є:

Відповідно до кожного напряму передбачено комплекс завдань, вирішення яких буде сприяти реалізації стратегії та досягнення основної мети, за такими напрямами.

За напрямом “Проведення моніторингу ринків праці та освітніх послуг:

За напрямом “Підвищення ефективності науково-методичних та навчально-дидактичних ресурсів”:

За напрямом “Удосконалення технології навчального процесу та використання інноваційних інформаційних ресурсів”:

За напрямом “Забезпечення якісного кадрового складу науково-педагогічних працівників”:

За напрямом "Формування сучасної матеріально-технічної бази":

Фінансове забезпечення

Функціонування системи підготовки фахівців потребує гарантованого фінансування в межах кошторису університету. Джерелами фінансового забезпечення освітньої діяльності можуть бути:

Впровадження нових форм фінансового забезпечення підготовки фахівців передбачає збереження за університетом пріоритету у фінансуванні навчально-виховного процесу; розробку нормативів фінансового і матеріального забезпечення з розрахунку на одну особу; створення фонду соціальної допомоги тощо.

Управління підготовкою фахівців

В основу управління підготовкою магістрів покладений системний принцип розподілу повноважень між адміністрацією ПУЕТ та органами громадського самоврядування, взаємної відповідальності і взаємодії, широкого застосування децентралізації управлінських дій. Складовими системи управління підготовкою фахівців є:

Розподіл повноважень і обов’язків з управління підготовкою фахівців здійснюється Міністерством освіти і науки України, Укоопспілкою, ректоратом університету, деканатом Інституту економіки, управління та інформаційних технологій, завідувачами кафедр (в межах їх компетенції).

Ділові зв'язки

Підготовка фахівців зі спеціальності “Фінанси, банківська справа та страхування” та розвиток цієї діяльності має здійснюватися в контексті широкої інтеграції в міжнародну систему освіти, запозичення передового досвіду провідних вищих навчальних закладів та реальної практики господарюючих суб'єктів, організацій споживчої кооперації, органів місцевого самоврядування, фахівців Департаменту фінансів обласної державної адміністрації, Державної фіскальної служби України, Державної казначейської служби України, Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку, банківської системи.
Міжнародне та національне співробітництво має за мету:

Міжнародне та національне співробітництво мають розвиватися шляхом:

Магістр з банківської справи – це професіонал, що володіє сучасними методами і формами організації обслуговування клієнтів банку, навичками оформлення та перевірки банківських й клієнтських документів; здійснення обліку та аналізу банківських операцій; здійснення депозитних та інших операцій із залучення грошових коштів; проведення факторингових, лізингових операцій та операцій з цінними паперами й іноземною валютою; забезпечення касового обслуговування клієнтів та проведення фінансово-економічних розрахунків, вміє працювати з реальними банківськими програмними продуктами. Принципами щоденної   професійної діяльності є: обов’язковість, чесність, повага до інтересів клієнта, надійність у збереженні конфіденційної інформації, відповідальність перед клієнтом, суспільством, природою; гуманність, єдність, солідарність, взаємодопомога.